SFS 2009:350 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

090350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 c § lagen (1972:262) om under-

stödsföreningar ska ha följande lydelse.

26 c §

2

En understödsförening som avses i 26 a § första stycket ska ha en

god kontroll över affärshändelser och avtal med andra företag inom försäk-
ringsgruppen samt deras påverkan på föreningens ekonomiska ställning, så
att föreningens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras.

Första stycket gäller även affärshändelser och avtal mellan understödsför-

eningen och en fysisk person som har ett kvalificerat innehav i eller en nära
förbindelse med ett företag inom försäkringsgruppen. I fråga om vad som är
en nära förbindelse eller ett kvalificerat innehav tillämpas 1 kap. 9 c och
9 i §§ försäkringsrörelselagen (1982:713).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Senaste lydelse 2000:624.

SFS 2009:350

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009