SFS 2009:351 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

090351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

3

dels att 1 kap. 9 a och 9 d §§, 1 a kap. 2 §, 2 kap. 3 och 3 d §§, 3 kap. 2,

2 a, 2 d och 2 g §§ samt 19 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 9 i § och 3 kap.

2 h §, av följande lydelse.

1 kap.

9 a §

4

För skadeförsäkring avses enligt denna lag med land där risken är

belägen

1. när försäkringen avser byggnad eller byggnad och dess innehåll, till den

del byggnaden och innehållet täcks av samma försäkring, det land som egen-
domen är belägen i,

2. när försäkringen avser registreringspliktigt fordon, det land där fordo-

net är registrerat, utom i det fall som avses i 3,

3. när ett fordon som är registrerat i ett EES-land köps i syfte att införas

och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, under 30 dagar från det att
fordonet kommit i köparens besittning, det land till vilket fordonet ska infö-
ras,

4. när försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och

oberoende av försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker, det land där
försäkringstagaren har tecknat försäkringen,

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra
författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av
direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än
livförsäkring) (EGT L 228, 11.8.1992, s. 1, Celex 31992L0049), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 69, Ce-
lex 32008L0036), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 no-
vember 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1, Celex 32002L0083),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/19/EG (EUT L 76,
19.3.2008, s. 44, Celex 32008L0019) samt Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/68/EG av den 16 november 2005 om återförsäkring och om ändring av rådets di-
rektiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG och 2002/83/EG (EUT
L 323, 9.12.2005, s. 1, Celex 32005L0068), senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/37/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 71, Celex 32008L0037).

3 Lagen omtryckt 1995:1567.

4 Senaste lydelse 2007:334. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2009:351

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:351

5. i andra fall än de som omfattas av 1–4, om försäkringstagaren är en fy-

sisk person, det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller,
om försäkringstagaren är en juridisk person, det land där det etableringsställe
som försäkringen gäller är beläget.

För livförsäkring avses enligt denna lag med land där åtagandet ska full-

göras, om försäkringstagaren är en fysisk person, det land där försäkringsta-
garen har sin vanliga vistelseort eller, om försäkringstagaren är en juridisk
person, det land där det etableringsställe som försäkringen gäller är beläget.

9 d §

5

En aktie som innehas av försäkringsaktiebolaget självt (egen aktie)

eller av dess dotterföretag ska inte räknas med när det enligt denna lag eller
bolagsordningen för giltigt beslut eller för utövande av befogenhet krävs
samtycke av ägare till en viss andel av aktierna. En sådan aktie ska inte
heller räknas med vid tillämpningen av bestämmelser i denna lag eller
bolagsordningen som förutsätter att någon eller några innehar en viss andel
av aktierna eller rösterna i bolaget.

9 i §

Med ett kvalificerat innehav avses enligt denna lag ett direkt eller in-

direkt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer
av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt in-
flytande över ledningen av företaget.

Vid bedömningen av om ett innehav är kvalificerat ska följande bestäm-

melser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument till-
lämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis,
– 4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och femte styckena, om

beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
– 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och av-

veckling eller förvaltas för någon annans räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager,
– 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
– 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med

stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt

andra och tredje styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut

som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap.
1 § 6 lagen om värdepappersmarknaden ska dock inte beaktas vid bedöm-
ningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.

5 Senaste lydelse 2000:67.

background image

3

SFS 2009:351

Det som föreskrivs i femte stycket ska gälla också för aktier eller andelar

som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepap-
persföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörel-
se.

1 a kap.

2 §

6

Ett europabolag som med stöd av artikel 8 i SE-förordningen beslutat

att bolagets säte ska flyttas till Sverige får ansöka om koncession och stad-
fästelse av bolagsordningen innan bolaget har registrerats i Sverige. För en
sådan ansökan gäller 2 kap. 3 § andra–nionde styckena, 3 a–3 c, 4 och 5 §§.
Ansökan får prövas innan bolaget har registrerats i europabolagsregistret.

2 kap.

3 §

7

Stiftarna ska ansöka om koncession samt upprätta en bolagsordning

som ska stadfästas.

Ansökan om koncession och stadfästelse av bolagsordning prövas av Fi-

nansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild
vikt prövas dock av regeringen.

Till en ansökan ska det fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Re-

geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-
skrifter om vad verksamhetsplanen ska innehålla.

Vid behandlingen av en ansökan om stadfästelse av bolagsordning prövas

att bolagsordningen överensstämmer med denna lag och med andra författ-
ningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn
till omfattningen och arten av bolagets verksamhet.

Bolagsordningen ska stadfästas och koncession beviljas, om
1. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven i

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget bedöms lämp-

lig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett försäkringsbolag,
och

3. de som avses ingå i styrelsen för bolaget och vara verkställande direktör

i det, eller dennes ställföreträdare, har de insikter och den erfarenhet som
måste krävas av den som deltar i ledningen av ett försäkringsbolag och även
i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift.

Vid bedömningen enligt femte stycket 2 av om en innehavare är lämplig

ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om
det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att försäkringsbolagets verksamhet

drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författ-
ningar som reglerar bolagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

6 Senaste lydelse 2006:533.

7 Senaste lydelse 2006:533.

background image

4

SFS 2009:351

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett försäk-

ringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid
bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 7 a kap.
9 a § denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat.

Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får

bolagsordningen stadfästas och koncession beviljas endast om förbindelser-
na inte hindrar en effektiv tillsyn av försäkringsbolaget.

Koncession beviljas tills vidare eller, om särskilda omständigheter föran-

leder detta, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räken-
skapsårets slut. Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs
något ytterligare försäkringsbolag.

Vid förlängning av en koncession som har beviljats ett försäkringsbolag

för bestämd tid samt vid ändring av en bolagsordning eller av en beviljad
koncession tillämpas första–nionde styckena.

3 d §

8

Om teckningen av aktier innebär att någon som inte har prövats en-

ligt 3 § femte stycket 2 samt sjätte och sjunde styckena kommer att ha ett
kvalificerat innehav i bolaget, får detta inte bildas utan att prövning görs.
Om personen inte anses lämplig får bolaget inte bildas.

3 kap.

2 §

9

Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas, om något annat inte följer av

bestämmelserna i detta kapitel eller i övrigt av lag.

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag, som

medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav
enligt 1 kap. 9 i §, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Det-
samma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det
uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av aktiekapitalet eller rös-
tetalet för samtliga aktier eller så att försäkringsaktiebolaget blir dotterföre-
tag.

Tillstånd enligt andra stycket ska ha meddelats före förvärvet. Ansökan

om tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärv har gjorts genom bodelning,
arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället till-
stånd för att förvärvaren ska få behålla de aktier som erhållits. Förvärvaren
ska ansöka om tillstånd till ett sådant förvärv inom sex månader efter det att
aktierna erhållits.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en fullständig an-

sökan kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om
att ansökan har tagits emot.

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i andra och tredje styckena, om

förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

8 Senaste lydelse 1996:753.

9 Senaste lydelse 2006:533.

background image

5

SFS 2009:351

ningen av ett försäkringsbolag och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är
ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på för-
säkringsbolaget.

Vid bedömningen enligt femte stycket ska förvärvarens anseende och ka-

pitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för för-

säkringsbolaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för
någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av
ett försäkringsbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att för-

säkringsbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag
och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finan-

siellt holdingföretag ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende sär-
skilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett
sådant företag enligt 7 a kap. 9 a § denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan försäkringsbolaget

och någon annan, ska tillstånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en
effektiv tillsyn av försäkringsbolaget.

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv som avses i

andra och tredje styckena ska meddelas inom 60 arbetsdagar efter det att den
bekräftelse som avses i fjärde stycket skickades (bedömningsperioden). Om
inspektionen begär kompletterande uppgifter kan bedömningsperioden för-
längas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till förvärv som avses i

andra och tredje styckena, om inspektionen inte inom bedömningsperioden
har meddelat beslut i fråga om ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv, får inspektionen

besluta en viss tid inom vilken förvärvet ska genomföras. Inspektionen får
besluta att förlänga tiden.

2 a §

Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så

stor del av ett kvalificerat innehav att det återstående innehavet kommer att
understiga någon av de i 2 § angivna gränserna ska skriftligen underrätta
Finansinspektionen om detta.

2 d §

10

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat inne-

hav av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett
innehav som inte är kvalificerat

10 Senaste lydelse 2006:533.

background image

6

SFS 2009:351

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att försäk-

ringsbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i
denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksam-

het eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvar-
lig brottslighet,

3. om ägaren är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på led-
ningen i ett sådant företag enligt 7 a kap. 9 a § denna lag respektive 5 kap.
16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 §, får inspektionen besluta att äga-
ren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga ägare som avses i första stycket att av-

yttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En äga-
re som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor del
av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

Aktier som omfattas av ett förbud eller föreläggande enligt denna paragraf

ska inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av ak-
tierna i bolaget för att ett beslut ska bli giltigt eller en befogenhet ska få utö-
vas, såvida inte förvaltare har förordnats enligt 2 e §.

2 g §

11

Frågan om tillstånd enligt 2 § andra stycket får avgöras först efter

samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES om förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat försäkringsföretag, kreditinstitut, företag för

elektroniska pengar eller värdepappersföretag, eller ett i det landet hemma-
hörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet enligt
bestämmelserna i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om
samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

12, senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG

13,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

11 Senaste lydelse 2006:533.

12 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

13 EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).

background image

7

SFS 2009:351

2 h §

Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av till-

ståndsärenden enligt 2 §.

19 kap.

1 §

14

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att verksamheten i ett för-

säkringsbolag bedrivs i enlighet med denna lag och andra författningar som
reglerar försäkringsbolagets näringsverksamhet.

Inspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta informa-

tion med motsvarande utländska tillsynsmyndigheter och Europeiska ge-
menskapernas kommission i den utsträckning som följer av Sveriges med-
lemskap i Europeiska unionen.

När ett försäkringsbolag har påbörjat sin verksamhet, ska styrelsen och

verkställande direktören genast underrätta Finansinspektionen om det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om ansökningar enligt 2 kap. 3 § eller 3 kap. 2 § andra och

tredje styckena som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraft-
trädande ska äldre bestämmelser gälla.

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier i ett försäkringsaktie-

bolag i sådan omfattning att han eller hon skulle ha varit skyldig att ansöka
om tillstånd enligt 3 kap. 2 § andra stycket om aktierna hade förvärvats efter
lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats, anmäla
sitt innehav till Finansinspektionen senast den 2 november 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

14 Senaste lydelse 2008:102.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009