SFS 2009:353 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

090353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 5 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

3

En nybildad medlemsbank ska anmälas för registrering senast fyra

månader från det att den fick tillstånd att driva bankrörelse.

För registrering krävs att medlemsbanken har minst tre medlemmar och

att dessa har betalt in insatsbelopp enligt stadgarna.

För registrering av en medlemsbank krävs att banken har ett så stort start-

kapital som föreskrivs i 3 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse.

Om teckning av insatser innebär att någon som inte har prövats enligt

3 kap. 2 § första stycket 3 samt andra och tredje styckena lagen om bank-
och finansieringsrörelse kommer att ha ett kvalificerat innehav i banken, får
denna inte bildas utan att prövning görs. Om personen inte anses lämplig, får
banken inte bildas.

Frågan om medlemsbankens bildande har fallit, om anmälan för registre-

ring inte har skett inom den tid som anges i första stycket eller om registre-
ringsmyndigheten genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en
sådan anmälan eller vägrat registrering. I sådant fall svarar styrelseledamö-
terna solidariskt för återbetalningen av insatser och uppkommen avkastning,
med avdrag för kostnader på grund av åtgärder enligt 6 § första stycket
tredje meningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om prövning enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket av en anmälan som

har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande ska äldre
bestämmelser gälla. Hänvisningarna i 2 kap. 5 § fjärde stycket till bestäm-

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om
rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1, Celex 32007L0044).

3 Senaste lydelse 2004:318.

SFS 2009:353

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:353

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

melser i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska då avse de
bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)