SFS 2009:354 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

090354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt
avseende viss finansiell verksamhet;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1996:1006) om anmäl-

ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

3 §

3

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-

verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte
ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket.
För en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat inne-
hav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet enligt 2 § första

stycket får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i
första stycket, ska institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspek-
tionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den
juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess led-
ning till inspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Lagen omtryckt 2004:319.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.

3 Senaste lydelse 2009:67.

SFS 2009:354

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009