SFS 2009:355 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

090355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (1998:293) om ut-

ländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sve-
rige

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

3

En försäkringsgivare från tredje land ska beviljas koncession och dess

företrädare ska godkännas, om ansökan uppfyller de krav som ställs i 4 § och

1. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven i

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. den som kommer att ha ett sådant kvalificerat innehav i en försäkrings-

givare som avses i 1 kap. 9 i § försäkringsrörelselagen (1982:713) bedöms
lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en försäkrings-
givare, och

3. den som avses vara företrädare för försäkringsgivaren eller, i de fall där

företrädaren är en juridisk person, vara dess ombud har tillräckliga insikter
och erfarenheter för att delta i ledningen hos en försäkringsgivare och även i
övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

Vid bedömningen enligt första stycket 2 av om en innehavare är lämplig

ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om
det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att försäkringsgivarens verksamhet

drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författ-
ningar som reglerar verksamheten, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

3 Senaste lydelse 1999:602.

SFS 2009:355

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:355

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs någon ytterli-

gare försäkringsgivare.

Koncession beviljas tills vidare eller, om det finns särskilda omständighe-

ter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskapsår-
ets slut.

Koncession ska meddelas i enlighet med den indelning som anges i 2 kap.

3 a och 3 b §§ försäkringsrörelselagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om ansökningar om koncession enligt 4 kap. 1 § som har kom-

mit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande ska äldre bestäm-
melser gälla. Hänvisningen i 4 kap. 5 § första stycket 2 till 1 kap. 9 a § första
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) ska då avse den bestämmelsens
lydelse före den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)