SFS 2009:356 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

090356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 § och 9 kap.

1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag betyder:

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation enligt

2 kap. att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister,

avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen

(2005:551) eller försäkringsrörelselagen (1982:713),

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

kontoförande institut: den som av en central värdepappersförvarare med-

getts rätt att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsättning,
värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepap-

persmarknaden,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen om värdepap-

persmarknaden, och

koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen, varvid

det som sägs om moderbolag ska tillämpas även på andra juridiska personer
än aktiebolag.

2 kap.

2 §

Auktorisation som central värdepappersförvarare får meddelas ett

svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening endast om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller annan

författning,

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Senaste lydelse 2007:548.

SFS 2009:356

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:356

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som

anges i 1 §,

3. den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget bedöms

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en central värde-
pappersförvarare,

4. den som avses ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande di-

rektör i det, eller dennes ställföreträdare, har tillräcklig insikt och erfarenhet
för att delta i ledningen av en central värdepappersförvarare och även i öv-
rigt är lämplig för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.
Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om en innehavare är lämplig

ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om
det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att den centrala värdepappers-

förvararens verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna
lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

En auktorisation får förenas med villkor och begränsas till att avse vissa

finansiella instrument eller begränsas på annat sätt.

Till en ansökan om auktorisation ska det fogas en plan över den tilltänkta

verksamheten.

9 kap.

1 §

3

Centrala värdepappersförvarare står under tillsyn av Finansinspektio-

nen. I fråga om upplysningsskyldighet, tillsyn och avgifter till Finansinspek-
tionen tillämpas 23 kap. 1, 2, 7, 11, 12 och 14 §§ och 15 § 1, 3 och 4 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden på motsvarande sätt. I fråga om
ägarprövning tillämpas det som gäller för clearingorganisationer enligt
24 kap. 1 och 3�6 §§, 7 § första stycket 1, 2 och 4, andra och tredje styckena
samt 8�10 §§ samma lag på motsvarande sätt.

Regeringen får i fråga om centrala värdepappersförvarare meddela före-

skrifter om handläggningen av tillståndsärenden enligt 24 kap. 1, 3 och
3 a §§ lagen om värdepappersmarknaden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om ansökan om auktorisation enligt 2 kap. 2 § eller om tillstånd

till förvärv enligt 9 kap. 1 § denna lag jämförd med 24 kap. 1 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden ska äldre bestämmelser gälla om
ansökan har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande.
Hänvisningen i 9 kap. 1 § till bestämmelser i 24 kap. lagen om värdepap-
persmarknaden ska då avse de bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 2009.

3 Senaste lydelse 2007:548.

background image

3

SFS 2009:356

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller andelar i en cen-

tral värdepappersförvarare i sådan omfattning att han eller hon skulle ha va-
rit skyldig att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 1 § denna lag jämförd med
24 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden om
aktierna eller andelarna hade förvärvats efter lagens ikraftträdande ska, om
tillstånd inte tidigare har meddelats, anmäla sitt innehav till Finansinspektio-
nen senast den 2 november 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009