SFS 2009:357 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

090357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 § och

48 kap. 18 § samt rubrikerna närmast före 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 § och
48 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

17 kap.

Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder

15 §

Sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1 §

lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att delägarna ska ta
upp en intäkt. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepap-
persfond.

Efter en sammanläggning eller delning anses som anskaffningsvärde för

de nya andelarna det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre
andelarna. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en
nybildad fond, ska det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna
fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde
vid delningen.

Bestämmelser om fonderna finns i 39 kap. 20 §.

39 kap.

Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder

20 §

Sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1 §

lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till uttagsbeskattning
enligt 22 kap. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en värdepap-
persfond.

Den eller de nya fonderna inträder i den eller de upphörda fondernas skat-

temässiga situation när det gäller tillgångarnas anskaffningsutgift och annat
som påverkar en kapitalvinstberäkning.

Rätt att dra av och skyldighet att ta upp skatt som avser tiden före ombild-

ningen övergår till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rät-
tigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till
fondernas värde vid delningen.

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:357

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:357

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

48 kap.

Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder

18 §

Sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1 §

lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att kapitalvinster tas
upp hos delägarna. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en vär-
depappersfond.

Efter en sammanläggning eller delning anses som anskaffningsutgift för

de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts
om de äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyl-
dige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkost-
nadsbeloppet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade
fonders värde vid delningen.

Det som sägs i första och andra styckena gäller även sådana utländska in-

vesteringsfonder som har bildats i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG
av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag)

3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/18/EG

4, och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet om sammanläggningen eller delningen har skett i enlighet
med lagstiftningen i den berörda staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

3 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

4 EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).