SFS 2009:358 Lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

090358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2002:149) om ut-

givning av elektroniska pengar

dels att 1 kap. 2 § och 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 3 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 §

3

I denna lag betyder

elektroniska pengar: ett penningvärde som representerar en fordran på ut-

givaren och som, utan att finnas på ett individualiserat konto, är lagrat på ett
elektroniskt medium och godkänns som betalningsmedel av andra företag än
utgivaren,

institut för elektroniska pengar: ett svenskt aktiebolag eller en svensk eko-

nomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att ge ut elektroniska
pengar,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse,

filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt företags etablering av flera driftsställen i Sverige anses som en
enda filial,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Vidare ska enligt denna lag ett institut för elektroniska pengar och ett an-

nat företag anses ha nära förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst

20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga
röster i det andra företaget,

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000
om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt
om tillsyn av sådan verksamhet (EGT L 275, 27.10.2000, s. 39, Celex 32000L0046)
och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006,
s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1, Celex 32007L0044).

3 Senaste lydelse 2004:328.

SFS 2009:358

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:358

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett institut för elektro-

niska pengar, om

1. den fysiska personen
a) äger minst 20 procent av kapitalet i institutet,
b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i institutet, eller
c) på annat sätt har sådant inflytande över institutet att personens ställning

motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag,
eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och institu-

tet.

2 kap.

2 §

4

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar får ges till ett svenskt aktiebo-

lag eller en svensk ekonomisk förening endast om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag och andra

författningar,

2. det finns skäl att tro att den planerade verksamheten kommer att ha en

sund administration och redovisning som möjliggör tillräcklig intern kon-
troll,

3. den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i institutet bedöms

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett institut,

4. den som ska ingå i styrelsen för institutet eller vara verkställande direk-

tör i det, eller dennes ställföreträdare, har tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen av ett institut för elektroniska pengar och även i övrigt är
lämplig för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag och före-

skrifter som meddelats med stöd av lagen.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om en innehavare är lämplig

ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om
det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att institutets verksamhet drivs på ett

sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reg-
lerar institutets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett finan-

siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid
bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning

4 Senaste lydelse 2006:1384.

background image

3

SFS 2009:358

uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap.
13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar respek-
tive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo-
merat.

Om institutet kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får till-

stånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av institu-
tet.

8 kap.

3 §

Regeringen får i fråga om institut för elektroniska pengar meddela fö-

reskrifter om handläggningen av tillståndsärenden enligt 14 kap. 1, 2 och
2 b §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 2 kap. 1 § att ge ut elektro-

niska pengar eller om tillstånd till förvärv enligt 6 kap. 10 § denna lag jäm-
förd med 14 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
ska äldre bestämmelser gälla om ansökan har kommit in till Finansinspektio-
nen före lagens ikraftträdande. Hänvisningarna i 6 kap. 10 § till bestämmel-
ser i lagen om bank- och finansieringsrörelse ska då avse de bestämmelser-
nas lydelse före den 1 juli 2009.

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller andelar i ett insti-

tut för elektroniska pengar i sådan omfattning att han eller hon skulle ha varit
skyldig att ansöka om tillstånd enligt 6 kap. 10 § denna lag jämförd med
14 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörel-
se om aktierna eller andelarna hade förvärvats efter lagens ikraftträdande
ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats, anmäla sitt innehav till Finans-
inspektionen senast den 2 november 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009