SFS 2009:359 Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

090359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk
handel och andra informationssamhällets tjänster;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 § lagen (2002:562) om elektro-

nisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande ly-
delse.

6 §

Bestämmelserna i 3–5 §§ är inte tillämpliga på

1. tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,
2. utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekono-

miska föreningar som enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,

3. reklam för fondandelar enligt artikel 44.2 i rådets direktiv 85/611/EEG

av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag)

3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/18/EG

4,

4. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller
gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv
92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författ-
ningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring
av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG

5, senast ändrat genom Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2008/36/EG

6, och avdelning IV i Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om liv-
försäkring

7, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/19/EG

8,

5. sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2

i rådets direktiv 92/49/EEG,

6. avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på
den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1,
Celex 32000L0031).

3 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

4 EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).

5 EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049).

6 EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036).

7 EGT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083).

8 EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019).

SFS 2009:359

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:359

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

7. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halv-

ledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

8. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)