SFS 2009:360 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

090360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 8 kap. 2 § lagen (2004:46) om in-

vesteringsfonder ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

En värdepappersfond får inte ombildas till en specialfond.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar
och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag) (EGT L 375, 31.12.1985, s. 3, Celex 31985L0611), senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG (EUT L 76,
19.3.2008, s. 42, Celex 32008L0018).

SFS 2009:360

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009