SFS 2009:362 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

090362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet ska ha följande lydelse.

6 §

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-

verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller som har gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet får inte ha ett kvalificerat innehav i ett före-
tag som driver inlåningsverksamhet eller ingå i företagets ledning.

Med kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett företag som driver inlåningsverksamhet får kännedom om att för-

ändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget el-
ler ingår i dess ledning, ska företaget snarast anmäla förändringen till Fi-
nansinspektionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i företa-
get, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i
dess ledning till inspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

SFS 2009:362

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009