SFS 2009:363 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

090363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 10 § lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 §

I denna lag betyder

1. anknuten försäkringsförmedlare:
a) en svensk fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett eller

flera försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter, om dessa pro-
dukter inte konkurrerar med varandra och avtalet innebär att försäkringsföre-
taget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en för-
säkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att
förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter
enligt 5 kap. 4 §, eller

b) en svensk fysisk eller juridisk person som utövar försäkringsförmedling

vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet och som har träffat avtal med
ett eller flera försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter, om
dessa produkter utgör ett komplement till varor som levereras eller tjänster
som tillhandahålls inom ramen för denna huvudsakliga yrkesverksamhet och
avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsska-
da som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin
rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,

2. behörig myndighet: en utländsk myndighet eller annat utländskt organ

som har behörighet att besluta om tillstånd för eller registrering av utländska
försäkringsförmedlare eller att utöva tillsyn över sådana förmedlare,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. filial:
a) ett avdelningskontor med självständig förvaltning,
b) en svensk fysisk eller juridisk person som står under ledning och kon-

troll av en utländsk försäkringsförmedlare, som har fullmakt att vidta för för-

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om
försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3, Celex 32002L0092).

SFS 2009:363

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:363

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

medlaren bindande rättshandlingar med tredje man och som har ett varaktigt
uppdrag från förmedlaren, eller

c) en fysisk eller juridisk person som står under ledning och kontroll av en

svensk försäkringsförmedlare, som har fullmakt att vidta för förmedlaren
bindande rättshandlingar med tredje man och som har ett varaktigt uppdrag
från förmedlaren,

5. försäkringsförmedlare: en svensk fysisk eller juridisk person som är re-

gistrerad enligt denna lag,

6. hemland: det land där en utländsk försäkringsförmedlare har sin hem-

vist,

7. kvalificerat innehav: detsamma som i 1

kap. 9 i § försäkrings-

rörelselagen (1982:713),

8. moderbolag: detsamma som i 1 kap. 9 § första�tredje styckena försäk-

ringsrörelselagen,

9. stora risker: detsamma som i 2 a kap. 4 § tredje och fjärde styckena för-

säkringsrörelselagen,

10. svensk fysisk person: en fysisk person som har sin hemvist i Sverige

och som utövar sin verksamhet här,

11. svensk juridisk person: en juridisk person som har sin hemvist i Sve-

rige, och

12. utländsk försäkringsförmedlare: en utländsk fysisk eller juridisk per-

son som i sitt hemland är registrerad för att utöva försäkringsförmedling.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)