SFS 2009:364 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

090364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 3 § lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag,
institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

EES som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska pengar eller
motsvarande utländska företag,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. exponeringar: poster som redovisas som tillgång i balansräkningen, de-

rivatavtal som redovisas som skulder eller åtaganden utanför balansräkning-
en,

5. finansiellt holdingföretag: ett finansiellt institut som inte är ett blandat

finansiellt holdingföretag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen (2006:531) om särskild
tillsyn över finansiella konglomerat och

a) som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappers-

bolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag,
och

b) vars dotterföretag uteslutande eller huvudsakligen utgörs av sådana fö-

retag som avses i a eller finansiella institut,

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om
rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1, Celex 32007L0044) och Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för
värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 201,
Celex 32006L0049), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/23/
EG (EUT L 76, 19.3.2008, s. 54, Celex 32008L0023).

3 Senaste lydelse 2007:570.

SFS 2009:364

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:364

6. finansiellt institut: ett svenskt eller utländskt företag som inte är kredit-

institut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsva-
rande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10 och 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7. finansiellt instrument: ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång

för en part samtidigt som en annan part får en finansiell skuld eller utfärdar
ett egetkapitalinstrument,

8. finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat fi-

nansiellt holdingföretag, som inte är dotterföretag till ett institut eller ett
motsvarande utländskt företag som auktoriserats inom EES eller till ett annat
finansiellt holdingföretag som är etablerat inom EES,

9. holdingföretag med blandad verksamhet: ett svenskt eller utländskt mo-

derföretag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektro-
niska pengar, motsvarande utländskt företag, finansiellt holdingföretag eller
ett blandat finansiellt holdingföretag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen om särskild
tillsyn över finansiella konglomerat, men som har minst ett dotterföretag
som är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar el-
ler motsvarande utländskt företag,

10. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
11. kapitalkravsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut (omarbetning)

4, ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2008/23/EG

5,

12. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och Svenska skeppshypo-

tekskassan,

13. kreditinstitutsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kredit-
institut (omarbetning)

6, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2007/44/EG

7,

14. moderinstitut inom EES: ett institut eller motsvarande utländskt före-

tag som auktoriserats inom EES och som

a) har ett institut, ett finansiellt institut eller ett motsvarande utländskt fö-

retag som dotterföretag eller som har ett ägarintresse i ett sådant företag, och

b) inte är dotterföretag till ett annat institut eller ett motsvarande utländskt

företag som auktoriserats inom EES eller till ett finansiellt holdingföretag
som är etablerat inom EES,

15. operativa risker: risker för förluster till följd av inte ändamålsenliga

eller inte fungerande interna förfaranden eller system eller på grund av
mänskliga fel eller yttre händelser, samt rättsliga risker,

16. riskvikt: en procentsats som beskriver en risknivå hos en exponering,

4 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049).

5 EUT L 76, 19.3.2008, s. 54 (Celex 32008L0023).

6 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

7 EUT L 247, 21.9.2007, s. 1 (Celex 32007L0044).

background image

3

SFS 2009:364

17. värdepapperisering: en transaktion eller ett program varigenom den

kreditrisk som är förenad med en exponering eller en grupp exponeringar de-
las upp i delar, och som har följande egenskaper:

a) betalningarna inom ramen för transaktionen eller programmet är bero-

ende av utvecklingen av exponeringen eller gruppen av exponeringar, och

b) prioriteringen av delarna avgör hur förluster fördelas under den tid

transaktionen eller programmet pågår, och

18. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009