SFS 2009:365 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

090365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden

dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 och 2 §§, 12 kap. 2 och 3 §§, 19 kap. 3 och

4 §§ samt 24 kap. 1–4 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 5 a § samt 24 kap.

3 a och 12 §§, av följande lydelse.

1 kap.

5 §

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal

med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag
som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räk-
ning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller
d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instru-

ment eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet
att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad,

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som

har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om
marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG (EUT L 76,
19.3.2008, s. 33, Celex 32008L0010).

SFS 2009:365

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:365

4. clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en

clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. att

driva clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att
a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras för-

pliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller ut-
ländsk valuta,

b) genom att träda in som part eller som garant ta över ansvaret för att för-

pliktelserna fullgörs, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om mark-
nader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/
EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG
samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG

3, senast ändrat genom Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG

4,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
9. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även

ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige
ska anses som en enda filial,

11. genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 1287/

2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för vär-
depappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden,
upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för till-
lämpning av det direktivet

5,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Tra-

ding Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en
börs och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instru-
ment från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga
regler – så att detta leder till avslut,

13. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verk-

samhet som avses i denna lag,

14. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och

verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapital-

täckning och stora exponeringar,

16. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag,

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller

kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

3 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

4 EUT L 76, 19.3.2008, s. 33 (Celex 32008L0010).

5 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

background image

3

SFS 2009:365

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent el-
ler mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsent-
ligt inflytande över ledningen av företaget,

19. professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §,
20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finan-
siella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlig-
het med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,
22. sidoverksamheter:
a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och

4 §§,

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och
c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §,
23. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse,

24. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organi-

serat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utfö-
ra kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet

har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som

har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska
företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt till-

handahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/

109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angå-
ende upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på
en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG

6, ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/22/EG

7.

5 a §

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav

enligt 5 § 18 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument tillämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis,
– 4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och femte styckena, om

beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
– 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och av-

veckling eller förvaltas för någon annans räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager,
– 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

6 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

7 EUT L 76, 19.3.2008, s. 50 (Celex 32008L0022).

background image

4

SFS 2009:365

– 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med

stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 § 1 denna lag, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt

första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut

som bedriver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt
2 kap. 1 § 6 ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.
Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för aktier eller andelar

som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepap-
persföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som bedriver finansieringsrö-
relse.

3 kap.

1 §

Tillstånd att driva värdepappersrörelse ska ges ett svenskt aktiebolag,

om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,
2. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ-

ning,

3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att dri-

vas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar
bolagets verksamhet,

4. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

bolaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
ett värdepappersbolag,

5. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara verkställande direktör

i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfaren-
het för att delta i ledningen av ett värdepappersbolag och även i övrigt är
lämplig för en sådan uppgift, och

6. bolaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.
Tillstånd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § första stycket ska ges

ett värdepappersbolag, om det finns särskilda skäl och verksamheten kan
komma att underlätta rörelsen.

2 §

Vid bedömningen enligt 1 § första stycket 4 av om en innehavare är

lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beak-
tas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att värdepappersbolagets verksam-

het drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra för-
fattningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

background image

5

SFS 2009:365

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett finan-

siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid
bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap.
13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar respek-
tive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo-
merat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av värdepappersbolaget.

12 kap.

2 §

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad ska ges ett svenskt

aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att dri-

vas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar
företagets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av en börs,

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direk-

tör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfa-
renhet för att delta i ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en
sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.

3 §

Vid bedömningen enligt 2 § 3 av om en innehavare är lämplig ska den-

nes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns
skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att börsens verksamhet drivs på ett

sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reg-
lerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

background image

6

SFS 2009:365

19 kap.

3 §

Tillstånd att driva clearingverksamhet ska ges ett svenskt aktiebolag el-

ler en svensk ekonomisk förening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att dri-

vas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar
företagets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av en clearingorganisation,

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direk-

tör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfa-
renhet för att delta i ledningen av en clearingorganisation och även i övrigt är
lämplig för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.

4 §

Vid bedömningen enligt 3 § 3 av om en innehavare är lämplig ska

dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att clearingorganisationens verksam-

het drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra för-
fattningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

24 kap.

1 §

Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värde-

pappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation, skulle medföra
att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, krävs
tillstånd av Finansinspektionen för förvärvet. Detsamma gäller ett förvärv
som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet

eller röstetalet för samtliga aktier eller andelar, eller

2. så att företaget blir dotterföretag.
Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet. Ansökan om

tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv,
testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd
för att förvärvaren ska få behålla aktierna eller andelarna. Förvärvaren ska då
ansöka om tillstånd inom sex månader efter förvärvet.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en fullständig an-

sökan kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om
att ansökan har tagits emot.

background image

7

SFS 2009:365

2 §

Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett värdepappersbolag får

avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom
EES, om förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag

för elektroniska pengar, eller försäkringsföretag, eller ett i det landet hem-
mahörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet en-
ligt bestämmelserna i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985
om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kol-
lektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

8, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG

9,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

3 §

10

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett värdepap-
persbolag, en börs eller en clearingorganisation och det kan antas att det till-
tänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sanno-
lika påverkan på verksamheten i värdepappersbolaget, börsen eller clearing-
organisationen.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och ka-

pitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för värde-

pappersbolaget, börsen eller clearingorganisationen eller vara verkställande
direktör i detta företag, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig
insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett värdepappersbolag, en
börs eller en clearingorganisation och även i övrigt är lämplig för en sådan
uppgift,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att vär-

depappersbolagets, börsens eller clearingorganisationens rörelse drivs på ett
sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar fö-
retagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om det är fråga om ett värdepappersbolag och förvärvaren är ett finan-

siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid
bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap.
13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar respek-
tive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo-
merat.

8 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

9 EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).

10 Ändringen innebär bl.a. att fjärde och femte styckena upphävs.

background image

8

SFS 2009:365

Om förvärvet av aktier i ett värdepappersbolag skulle leda till nära förbin-

delser mellan bolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindel-
serna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

3 a §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv som av-

ses i 1 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar efter det att den bekräftelse som
avses i 1 § tredje stycket skickades (bedömningsperioden). Om Finansin-
spektionen begär kompletterande uppgifter kan bedömningsperioden för-
längas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till förvärvet, om in-

spektionen inte inom bedömningsperioden har meddelat beslut i fråga om
ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv, får inspektionen

besluta en viss tid inom vilken förvärvet ska genomföras. Inspektionen får
besluta att förlänga tiden.

4 §

Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor

del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att under-
stiga någon av de i 1 § första stycket angivna gränserna ska skriftligen un-
derrätta Finansinspektionen om detta.

7 §

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av

aktier eller andelar vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än
som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att värdepap-

persbolagets, börsens eller clearingorganisationens verksamhet drivs på ett
sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reg-
lerar företagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i nä-

ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om ägaren, när det är fråga om ett värdepappersbolag, är ett finansiellt

holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning
inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt
9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-

sökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

background image

9

SFS 2009:365

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

12 §

Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av till-

ståndsärenden enligt 1, 3 och 3 a §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 §,

19 kap. 3 § eller 24 kap. 1 § som har kommit in till Finansinspektionen före
lagens ikraftträdande ska äldre bestämmelser gälla.

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller andelar i ett vär-

depappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation i sådan omfatt-
ning att han eller hon skulle ha varit skyldig att ansöka om tillstånd enligt
24 kap. 1 § första stycket om aktierna eller andelarna hade förvärvats efter
lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats, anmäla
sitt innehav till Finansinspektionen senast den 2 november 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009