SFS 2009:368 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

090368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16, 18 och 22 a §§ läkemedelsla-

gen (1992:859) ska ha följande lydelse.

16 §

2

Yrkesmässig tillverkning av läkemedel och mellanprodukter får be-

drivas endast av den som har Läkemedelsverkets tillstånd. Utan sådant till-
stånd får läkemedel för ett visst tillfälle tillverkas på apotek.

Bestämmelser om tillstånd till maskinell dosdispensering på öppenvårds-

apotek finns i 6 kap. lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

18 §

3

Bestämmelser om handel med läkemedel finns, förutom i denna lag,

i lagen (2009:366) om handel med läkemedel och i lagen (2007:1455) om
detaljhandel med nikotinläkemedel.

22 a §

4

Läkemedel som innehåller mer än 1,8 viktprocent etylalkohol

(alkoholhaltigt läkemedel) får endast lämnas ut från apotek.

Alkoholhaltigt läkemedel, som innehåller mer än 10 viktprocent etyl-

alkohol, får lämnas ut från apotek, förutom till annat apotek, endast mot re-
cept eller annan beställning av den som enligt vad regeringen, eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer, föreskriver är behörig att förordna eller
beställa sådant läkemedel.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller inte i sådant fall som

avses i 4 kap. 1 § andra stycket lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får om ett
alkoholhaltigt läkemedel inte kan antas vara ägnat att missbrukas i berus-
ningssyfte, medge undantag från vad som föreskrivs i första och andra styck-
ena.

1 Prop. 2008/09:145, bet 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.

2 Senaste lydelse 2006:253.

3 Senaste lydelse 2007:1456.

4 Senaste lydelse 1996:1153.

SFS 2009:368

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:368

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)