SFS 2009:369 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

090369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a, 5, och 14 §§ lagen (1992:860)

om kontroll av narkotika ska ha följande lydelse.

3 a §

2

Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt

2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel får utfärda sådana in-
tyg som avses i artikel 75 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet
av den 14 juni 1985. Ett intyg får utfärdas att gälla för en period om högst
30 dagar.

5 §

3

Handel med narkotika får bedrivas endast av

1. den som med tillstånd antingen har infört varan till riket eller har vidta-

git sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning,

2. den som enligt 2 kap. 1 § eller 4 kap. 1 § andra stycket lagen

(2009:366) om handel med läkemedel får bedriva detaljhandel med läkeme-
del, eller

3. någon annan som har tillstånd att handla med varan.

14 §

4

Beslut i fråga om intyg enligt 3 a § får överklagas till Läkemedels-

verket. Beslut som Läkemedelsverket eller Tullverket i ett enskilt fall med-
delat enligt denna lag, enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning
(EG) nr 111/2005 eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Läkemedelsverket, Tullverket, länsrätten eller kammarrätten i

ett enskilt fall meddelar ska gälla omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.

2 Senaste lydelse 2001:1282.

3 Senaste lydelse 1996:1154.

4 Senaste lydelse 2005:471.

SFS 2009:369

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:369

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)