SFS 2009:370 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

090370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:1156) om re-

ceptregister

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 3, 7 och 10 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 3, 4 och 6�10 §§ ska betecknas 6, 8�10, 19, 20, och

26 §§,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 4, 6, 8 och 9 §§ ska sättas när-

mast före de nya 8, 9, 19 och 20 §§,

dels att de nya 6, 8�10, 19, 20 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att 1 och 5 §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen närmast före de nya 6, 10 och 26 §§ ska införas nya

rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sexton nya paragrafer, 3, 4, 7, 11�18 och

21�25 §§, samt närmast före 3, 4, 7, 11�16, 18, 21�25 §§ nya rubriker av
följande lydelse.

1 §

2

För de ändamål som anges i 6 § får Apotekens Service Aktiebolag

med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över förskrivningar
av läkemedel och andra varor för människor (receptregister).

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för behandling av person-

uppgifter i receptregistret, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter
som meddelas i anslutning till denna lag.

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen

4 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utfö-

ras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag får än-

då utföras, om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behand-
lingen.

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.

2 Senaste lydelse 2002:162.

SFS 2009:370

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:370

Personuppgiftsansvar

5 §

Apotekens Service Aktiebolag är personuppgiftsansvarigt för recept-

registret.

�ndamål med personuppgiftsbehandlingen

6 §

3

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt

för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om lä-

kemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apotekens

Service Aktiebolag,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

uppföljning och framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer en-
ligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom
hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild

läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, för styrelsens
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (1998:531) om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, och

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkeme-

delsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål
som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild
person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och pa-
tientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 9 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första
stycket 5 får inte omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan
hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan
hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6
till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet vid vilken
förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Socialsty-
relsen.

3 Senaste lydelse 2005:259.

background image

3

SFS 2009:370

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5 och 6.

Personuppgiftsbehandling för annat ändamål

7 §

I fråga om behandling av personuppgifter i receptregistret för annat än-

damål än vad som anges i 6 § gäller 9 § första stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

8 §

4

I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 6 § får recept-

registret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda perso-
ner:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering en-

ligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. förskrivningsorsak,
3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt post-

numret i patientens bostadsadress,

4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och,

vad avser läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, för-
skrivarkod,

5. samtycke enligt 6 § andra stycket, och
6. administrativa uppgifter.
Förskrivningsorsak ska anges med en kod.

9 §

5

Patienters identitet får användas som sökbegrepp endast för de ända-

mål som anges i 6 § första stycket 2 och 8. Förskrivares identitet får använ-
das som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 6 § första stycket 6
och 9. Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

10 §

Får en personuppgift lämnas ut, får det ske på medium för auto-

matiserad behandling.

Direktåtkomst

11 §

Expedierande personal på ett öppenvårdsapotek får ha direktåtkomst

till receptregistret för de ändamål som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 8.

Den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården får ha di-

rektåtkomst till uppgifter om dosrecept.

Den enskilde får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv.

Skyldighet att lämna uppgifter till öppenvårdsapoteken

12 §

Apotekens Service Aktiebolag ska, för de ändamål som anges i 6 §

första stycket 1, 2 respektive 8, till öppenvårdsapoteken lämna ut

1. underlag för expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

4 Senaste lydelse 2005:259.

5 Senaste lydelse 2002:161.

background image

4

SFS 2009:370

2. underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner

vid köp av läkemedel m.m., respektive

3. uppgifter om dosrecept, recept för flera uttag och elektroniska recept.

Skyldighet att lämna uppgifter till hälso- och
sjukvårdspersonalen

13 §

Apotekens Service Aktiebolag ska lämna ut uppgifter om dosrecept

till den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården och som i
sin verksamhet inom vården har behov av sådana uppgifter.

Skyldighet att lämna uppgifter till landstingen

14 §

Apotekens Service Aktiebolag ska, för de ändamål som avses i 6 §

första stycket 3 och 5, till det landsting som enligt 22 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner,
lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som
omfattas av nämnda lag.

Skyldighet att lämna uppgifter till förskrivare och
verksamhetschef

15 §

Apotekens Service Aktiebolag ska, till den förskrivare som gjort

förskrivningen och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren
tjänstgör, lämna sådan redovisning av uppgifter som avses i 6 § första
stycket 6.

Skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsen

16 §

Apotekens Service Aktiebolag ska, för de ändamål som anges i 6 §

första stycket 7, till Socialstyrelsen lämna ut uppgifter om

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering en-

ligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. patientens personnummer och folkbokföringsort, samt
3. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.

17 §

Apotekens Service Aktiebolag ska, för de ändamål som anges i 6 §

första stycket 9, till Socialstyrelsen lämna ut uppgifter om en enskild läkares
eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel.

Skyldighet att lämna uppgifter till Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket

18 §

Apotekens Service Aktiebolag ska, för det ändamål som avses i 6 §

första stycket 10, till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna ut
uppgifter om inköpsdag, vara, mängd, kostnad och kostnadsreducering en-
ligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

background image

5

SFS 2009:370

19 §

6

Uppgifter som kan hänföras till enskilda personer ska tas bort ur re-

gistret under den tredje månaden efter den under vilken de registrerades. Om
uppgifterna bevaras för registerändamålen enligt 6 § första stycket 2 eller 8
ska uppgifterna dock tas bort ur registret först under den femtonde månaden
efter den under vilken de registrerades.

20 §

7

Apotekens Service Aktiebolag ska se till att den enskilde får in-

formation om personuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska innehålla upplysningar om
1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålen med registret,
3. vilka uppgifter registret får innehålla,
4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
5. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204),

6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter enligt 24 §,
7. rätten till skadestånd enligt 24 §,
8. de begränsningar i fråga om sökbegrepp och bevarande av uppgifter

som gäller för registret, och

9. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 6 §

första stycket 2 och 8.

Tystnadsplikt

21 §

Den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag

får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin verksamhet har
fått veta om en enskilds

1. hälsotillstånd eller personliga förhållanden, eller
2. affärs- eller driftsförhållanden.
Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan upp-

giftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

Behörighetstilldelning

22 §

Apotekens Service Aktiebolag ska bestämma villkor för tilldelning av

behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter
om patienter. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den
som arbetar hos Apotekens Service Aktiebolag ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis au-
tomatiskt behandlade uppgifter.

�&tkomstkontroll

23 §

Apotekens Service Aktiebolag ska se till att åtkomst till helt eller del-

vis automatiskt behandlade uppgifter om patienter, dokumenteras så att de

6 Senaste lydelse 2000:358.

7 Senaste lydelse 2005:259.

background image

6

SFS 2009:370

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

kan kontrolleras. Bolaget ska systematiskt och återkommande kontrollera
om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om dokumentation och kontroll.

Rättelse och skadestånd

24 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Avgifter

25 §

Apotekens Service Aktiebolag får ta ut avgifter av öppenvårds-

apoteken för att täcka kostnaderna för att föra receptregistret.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om avgifternas storlek.

Ytterligare bemyndigande

26 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)