SFS 2009:371 Lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

090371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1157) om
läkemedelskommittéer;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1996:1157) om läke-

medelskommittéer ska ha följande lydelse.

4 §

Apotekens Service Aktiebolag har skyldighet att till läkemedels-

kommitté lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vård-
inrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt
lagen (1996:1156) om receptregister.

Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedels-

användningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekan-
den som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen ut-
bildning för att avhjälpa bristerna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.

SFS 2009:371

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009