SFS 2009:372 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

090372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§ lagen (1998:531)

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande ly-
delse.

1 kap.

2 §

2

Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses verksamhet som om-

fattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125),
lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhan-
del med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Med hälso- och sjukvård avses också sådan verksamhet enligt lagen

(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel som bedrivs av den som
har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen
om handel med läkemedel.

4 §

3

Med hälso- och sjukvårdspersonal enligt denna lag avses

1. den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården,
2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och

som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter,

3. den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en le-

gitimerad yrkesutövare,

4. apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar

råd och upplysningar,

5. personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplys-

ningar,

6. personal vid larmcentral som förmedlar hjälp eller lämnar råd och upp-

lysningar till vårdsökande,

7. andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som ska

omfattas av lagen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, eller

8. den som i annat fall enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av

denna lag tillhandahåller tjänster inom yrke inom hälso- och sjukvården un-
der ett tillfälligt besök i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.

2 Senaste lydelse 2007:1458.

3 Senaste lydelse 2007:1458.

SFS 2009:372

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:372

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legitimerad yr-

kesutövare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet.

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses dock inte personal som är verk-

sam inom detaljhandel som avses i lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel och som bedrivs av annan än den som har tillstånd att be-
driva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om
handel med läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)