SFS 2009:374 Lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

090374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:258) om

läkemedelsförteckning

dels att 1 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 12 a, 12 b och 14 §§,

samt närmast före 12 a, 12 b och 14 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Apotekens Service Aktiebolag ska för de ändamål som anges i 3 § ut-

föra automatiserad behandling av personuppgifter i ett särskilt register över
köp av förskrivna läkemedel (läkemedelsförteckning). Med köp avses i
denna lag även förvärv av läkemedel med fullständig kostnadsreducering.

Apotekens Service Aktiebolag är personuppgiftsansvarigt för den be-

handling som avses i första stycket.

10 §

Apotekens Service Aktiebolag ska se till att den registrerade får infor-

mation om läkemedelsförteckningen. Informationen ska innehålla upplys-
ningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålet med förteckningen,
3. vilken typ av uppgifter som ingår i förteckningen,
4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för förteck-

ningen,

5. rätten att ta del av uppgifter enligt 11 §,
6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
7. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med

denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande

av uppgifter på medium för automatiserad behandling,

9. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt
10. att registreringen inte är frivillig.

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.

SFS 2009:374

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:374

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Behörighetstilldelning

12 a §

Apotekens Service Aktiebolag ska bestämma villkor för tilldelning

av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade upp-
gifter om kunder. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den
som arbetar hos Apotekens Service Aktiebolag ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis au-
tomatiskt behandlade uppgifter.

�&tkomstkontroll

12 b §

Apotekens Service Aktiebolag ska se till att åtkomst till helt eller

delvis automatiskt behandlade uppgifter om kunder, dokumenteras så att de
kan kontrolleras. Bolaget ska systematiskt och återkommande kontrollera
om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om dokumentation och kontroll.

Avgifter

14 §

Apotekens Service Aktiebolag får ta ut avgifter av öppenvårds-

apoteken för att täcka kostnaderna för att föra läkemedelsförteckningen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)