SFS 2009:375 Lag om ändring i lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel

090375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1455) om detaljhandel
med nikotinläkemedel;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 3, 7 och 9 §§ lagen (2007:1455)

om detaljhandel med nikotinläkemedel ska ha följande lydelse.

2 §

Bestämmelser om detaljhandel med andra läkemedel än nikotin-

läkemedel och om sjukhusens läkemedelsförsörjning finns i lagen
(2009:366) om handel med läkemedel.

Bestämmelserna i 19 § första stycket och 21�21 b §§ läkemedelslagen

(1992:859) gäller vid detaljhandel enligt denna lag. Bestämmelsen i 22 §
läkemedelslagen gäller endast vid detaljhandel enligt denna lag och som be-
drivs av den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till
konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Termer och uttryck som används i läkemedelslagen har samma betydelse i

denna lag.

3 §

En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel

utan att först ha anmält handeln till den kommun där handeln ska bedrivas.
Om näringsidkaren saknar fast driftställe i Sverige ska anmälan göras till
Stockholms kommun.

Kommunen ska snarast underrätta Läkemedelsverket om anmälan.
En anmälan behöver inte göras av den som har tillstånd att bedriva detalj-

handel med läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om
handel med läkemedel.

7 §

Den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel ska till Apote-

kens Service Aktiebolag lämna de uppgifter som är nödvändiga för att bola-
get ska kunna föra statistik över försäljningen av nikotinläkemedel.

9 §

Kommunen ska kontrollera efterlevnaden av 3�6 §§ och, när det gäller

anmälan och egenkontroll, de föreskrifter som meddelats med stöd av 14 §.

Kommunen har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som

behövs för kontrollen. För att utföra sina uppgifter enligt denna lag har kom-
munen rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som an-
vänds i samband med försäljning och hantering i övrigt av nikotinläkemedel.

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.

SFS 2009:375

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:375

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Kommunen har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostä-
der.

Kommunen ska rapportera brister i efterlevnaden till Läkemedelsverket.
Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsu-

ment enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel omfattas
inte av kommunens kontroll.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)