SFS 2009:377 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

090377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att 17 kap. 1 § utsökningsförordningen

(1981:981)

1 ska ha följande lydelse.

17 kap.

1 §

2

Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som

anges i följande uppställning.

Tingsrätt

Svaranden har sitt hemvist i

Nacka tingsrätt

Stockholms län

Uppsala tingsrätt

Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt

Södermanlands län

Linköpings tingsrätt

Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt

Jönköpings län

Växjö tingsrätt

Kronobergs län

Kalmar tingsrätt

Kalmar län

Gotlands tingsrätt

Gotlands län

Blekinge tingsrätt

Blekinge län

Kristianstads tingsrätt

en kommun som vid utgången av år

1996 ingick i Kristianstads län

Malmö tingsrätt

en kommun som vid utgången av år
1996 ingick i Malmöhus län

Halmstads tingsrätt

Hallands län

Göteborgs tingsrätt

en kommun som vid utgången av år
1997 ingick i Göteborgs och Bohus
län

Vänersborgs tingsrätt

en kommun som vid utgången av år
1997 ingick i Älvsborgs län

Skaraborgs tingsrätt

en kommun som vid utgången av år
1997 ingick i Skaraborgs län

Värmlands tingsrätt

Värmlands län

Örebro tingsrätt

Örebro län

Västmanlands tingsrätt

Västmanlands län

1 Förordningen omtryckt 2000:1.

2 Senaste lydelse 2007:76.

SFS 2009:377

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:377

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Falu tingsrätt

Dalarnas län

Gävle tingsrätt

Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt

Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt

Jämtlands län

Umeå tingsrätt

Västerbottens län

Luleå tingsrätt

Norrbottens län

Om svaranden inte har hemvist i Sverige överklagas Kronofogdemyndig-

hetens beslut hos Nacka tingsrätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)