SFS 2009:381 Förordning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

090381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt;

utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Om det finns medel får stöd ges enligt denna förordning till lokala

vattenvårdsprojekt som genomförs

1. av en kommun eller en ideell sammanslutning,
2. i samverkan mellan kommuner eller mellan ideella sammanslutningar,

eller

3. i samverkan mellan kommuner och ideella sammanslutningar.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Stödberättigande åtgärder

2 §

Stöd får ges till vattenvårdsprojekt i fråga om åtgärder som avser

1. framtagande av planer för och genomförande av kostnadseffektiva åt-

gärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön el-
ler Västerhavet,

2. installation i kustområdena av anläggningar för mottagande av toalett-

avfall från fritidsbåtar,

3. installation av anläggningar för tvätt av bottnar på fritidsbåtar, eller
4. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1–3.

3 §

Stöd får inte ges till åtgärder

1. som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd,
2. som följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller
3. i den omfattning stöd för åtgärden har getts enligt någon annan författ-

ning.

Stödets storlek

4 §

Stödet får avse högst 50 procent av kostnaden för projektets stödbe-

rättigande åtgärder.

Ansökan om stöd

5 §

En ansökan om stöd ska innehålla uppgifter om

1. vilken eller vilka kommuner eller ideella sammanslutningar som ansöker

om stödet och vilka andra som deltar i eller ger finansiering till projektet,

SFS 2009:381

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

2

SFS 2009:381

2. det vattenvårdsprojekt som ska genomföras,
3. vilka resultat som avses att uppnås på kort och lång sikt och vilka åtgärder

och metoder som ska användas för att nå resultaten och för att kontrollera att
resultaten nås,

4. hur effektivt projektet bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve

i Östersjön eller Västerhavet, om ansökan avser stöd enligt 2 § 1,

5. en tidsplan för åtgärderna,
6. beräknade kostnader för de åtgärder som är stödberättigande och hur

stor andel av dessa kostnader som stödet är avsett att omfatta, och

7. i vilken omfattning stöd för samma åtgärder har sökts eller getts enligt

någon annan författning.

Prövning av ansökan

6 §

Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen i det

län där vattenvårdsprojektet huvudsakligen är avsett att genomföras.

7 §

När länsstyrelsen prövar en ansökan om stöd enligt 2 § 1 ska den särskilt

beakta hur väl åtgärden med hänsyn till totalkostnaden bidrar till minskade
mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet, och

1. bidrar till att öka vattnets uppehållstid i vattensystemen,
2. minskar utsläpp av växthusgaser, eller
3. förbättrar förutsättningarna för biologisk mångfald.
Om länsstyrelsen prövar konkurrerande ansökningar enligt 2 § 1 och finner

att åtgärderna i de olika ansökningarna bidrar på likvärdiga sätt till minskade
mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet ska stödet ges till
det projekt som bäst uppfyller kraven i första stycket 1, 2, eller 3.

Preliminärt beslut om stöd

8 §

Om länsstyrelsen beslutar att ge stöd till ett vattenvårdsprojekt ska den

preliminärt bestämma stödets storlek och besluta om utbetalning av högst
75 procent av stödet. Om stödet gäller ett flerårigt projekt ska utbetalningen
av stödet fördelas över åren. Länsstyrelsen får förena ett beslut med de vill-
kor som behövs med hänsyn till stödets syfte.

Rapportering

9 §

Den som har fått stöd ska varje år i en delrapport till länsstyrelsen re-

dovisa

1. hur tidsplanen för projektets åtgärder har följts,
2. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,
3. vilka resultat som åtgärderna har medfört på kort sikt, och
4. hur projektet fortsättningsvis är avsett att bedrivas och följas upp.

10 §

Den som har fått stöd ska efter att projektet har genomförts i en slut-

rapport till länsstyrelsen redovisa

1. vilka resultat som åtgärderna har medfört,
2. hur effektivt åtgärder enligt 2 § 1 bidrar till minskade mängder av fos-

for eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,

background image

3

SFS 2009:381

3. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,
4. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet, och
5. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är av-

sedd att genomföras.

Slutligt beslut om stöd

11 §

När ett projekt har slutrapporterats ska länsstyrelsen slutligt bestämma

stödets storlek och besluta om slutlig utbetalning.

Länsstyrelsens uppföljning och information till
Naturvårdsverket

12 §

Länsstyrelsen ska fortlöpande följa utvecklingen i länet i fråga om de

vattenvårdsprojekt som har getts stöd enligt denna förordning.

Länsstyrelsen ska till Naturvårdsverket rapportera preliminära och slutliga

beslut om stöd.

Återbetalning och återkrav

13 §

Mottagaren av ett utbetalt stöd enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om

1. en åtgärd som omfattas av vattenvårdsprojektet i väsentliga avseenden

avviker från villkor som avses i 8 §,

2. en åtgärd som omfattas av projektet inte har genomförts eller ändrats i

något väsentligt avseende utan länsstyrelsens medgivande,

3. stödet har getts till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller ofull-

ständiga uppgifter,

4. sökanden har orsakat att stödet utbetalats med felaktigt belopp, eller
5. stödet av annat skäl har utbetalats med felaktigt belopp och mottagaren

skäligen borde ha insett detta.

14 §

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, får

länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.

Bemyndigande

15 §

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om

1. stödberättigande åtgärder enligt 2 §, och
2. vad som krävs av en ansökan enligt 5 § och rapporter enligt 9, 10 och

12 §§.

Överklagande

16 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

4

SFS 2009:381

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)