SFS 2009:382 Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

090382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen;

utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

dels att 4, 25 och 31�33 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 31 § ska utgå,
dels att bilaga 4 ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 35�39 §§ ska betecknas 58�62 §§ och nuvarande 40�

42 §§ ska betecknas 47�49 §§,

dels att 1, 2, 5, 6, 20, 26, 29 och 34 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 40, 41 och 42 §§ ska sättas närmast före

de nya 47, 48 respektive 49 §,

dels att det i förordningen ska införas tjugo nya paragrafer, 35�46 och 50�

57 §§, samt närmast före 35, 45, 46 och 51 §§ nya rubriker av följande ly-
delse.

1 §

1

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 8�24, 26, 28�30, 34�47

och 50�62 §§,

2. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 27 §,
3. med stöd av 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 48 §, och
4. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

2 §

I denna förordning avses med

EG-förordningen om f-gaser: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser

2,

EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen: Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som
bryter ned ozonskiktet

3,

EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning: kommis-

sionens förordning (EG) nr 303/2008 av den 2 april 2008 om fastställande, i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006,
av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering av före-

1 Senaste lydelse 2008:260.

2 EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

3 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).

SFS 2009:382

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

2

SFS 2009:382

tag och personal i fråga om stationär kyl-, luftkonditionerings- och värme-
pumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser

4,

EG-förordningen om certifiering för brandskyddssystem: kommissionens

förordning (EG) nr 304/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav
och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och perso-
nal med avseende på stationära brandskyddssystem och brandsläckare som
innehåller vissa fluorerade växthusgaser

5,

EG-förordningen om certifiering för högspänningsbrytare: kommissio-

nens förordning (EG) nr 305/2008 av den 2 april 2008 om fastställande en-
ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av mini-
mikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal
som återvinner vissa fluorerade växthusgaser från högspänningsbrytare

6,

EG-förordningen om certifiering för lösningsmedel: kommissionens för-

ordning (EG) nr 306/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och
villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner
vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning

7,

EG-förordningen om utbildning för luftkonditionering i motorfordon:

kommissionens förordning (EG) nr 307/2008 av den 2 april 2008 om fast-
ställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006
av minimikrav för utbildningsprogram och villkor för ömsesidigt erkännan-
de av utbildningsintyg för personal med avseende på luftkonditionerings-
system som innehåller vissa fluorerade växthusgaser i vissa motorfordon

8,

och

EG-förordningen om märkning: kommissionens förordning (EG) nr 1494/

2007 av den 17 december 2007 om fastställande, i enlighet med Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av utformningen av
märkningen och krav på ytterligare märkning när det gäller produkter och ut-
rustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser

9.

5 §

I denna förordning avses med

f-gas: en fluorerad växthusgas enligt definitionen i artikel 2.1 i EG-förord-

ningen om f-gaser,

köldmedium: ett medium som är avsett att användas i ett köldmediesystem

och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och
vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen
med ett ändrat aggregationstillstånd,

köldmediesystem: sammankopplade köldmediehållande delar som bildar

en sluten krets som ett köldmedium cirkulerar i för att uppta eller avge en-
ergi,

ozonnedbrytande ämne: ett ämne som avses i artikel 1 i EG-förordningen

om ozonnedbrytande ämnen,

4 EUT L 92, 3.4.2008, s. 3 (Celex 32008R0303).

5 EUT L 92, 3.4.2008, s. 12 (Celex 32008R0304).

6 EUT L 92, 3.4.2008, s. 17 (Celex 32008R0305).

7 EUT L 92, 3.4.2008, s. 21 (Celex 32008R0306).

8 EUT L 92, 3.4.2008, s. 25 (Celex 32008R0307).

9 EUT L 332, 18.12.2007, s. 25 (Celex 32007R1494).

background image

3

SFS 2009:382

CFC: ett ämne som är en klorfluorkarbon enligt EG-förordningen om

ozonnedbrytande ämnen,

övrig CFC: ett ämne som är en annan fullständigt halogenerad klorfluor-

karbon,

HBFC: de ämnen som i EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen be-

tecknas bromfluorkolväten,

HCFC: de ämnen som i EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen be-

tecknas klorfluorkolväten,

anläggning: summan av de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumps-

utrustningar som används i en och samma verksamhet av en och samma ope-
ratör,

enhetsaggregat: en fabrikstillverkad kyl-, luftkonditionerings- eller vär-

mepumpsutrustning med ett komplett köldmediesystem som installeras eller
har installerats utan ingrepp i köldmediesystemet,

mobil utrustning: en utrustning som inte är stationär enligt definitionen i

artikel 2 i EG-förordningen om f-gaser,

ingrepp i köldmediesystem: en åtgärd som innebär att någon del av köld-

mediesystemet öppnas, oavsett om systemet är trycksatt eller inte, eller en
åtgärd på en kringutrustning som kan påverka systemets säkerhet mot köld-
medieutsläpp,

konvertering: en åtgärd som innebär att HCFC i en kyl-, luftkonditioner-

ings- eller värmepumpsutrustning byts ut mot en f-gas,

företag: en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver en verk-

samhet med installation, underhåll, service eller läckagekontroll av utrust-
ning som omfattas av bestämmelserna i denna förordning,

Svensk Kylnorm: branschstandarden Svensk Kylnorm i dess lydelse i feb-

ruari 2007, och

KN-nummer: de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens förord-

ning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga 1 till
rådets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen
och om Gemensamma tulltaxan

10.

6 §

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse

som i de EG-förordningar som anges i 2 §.

20 §

I fråga om haloner får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

eller, om det är fråga om en anordning i ett fartyg, Transportstyrelsen med-
dela de föreskrifter om undantag eller i enskilda fall ge de dispenser från be-
stämmelserna i 10, 12 och 13 §§ som behövs för att förebygga att människor
skadas på grund av brand.

Föreskrifter om undantag får innehålla de bestämmelser som behövs från

hälso- och miljöskyddssynpunkt. En dispens får förenas med de villkor som
behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Transportstyr-

elsen meddelar föreskrifter om undantag eller ger en dispens, ska myndighe-
ten ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig.

10 EGT L 279, 23.10.2001, s. 1 (Celex 32001R2031).

background image

4

SFS 2009:382

26 §

Det som sägs i 25 § gäller inte

1. mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som är

placerade i fordon eller fartyg registrerade i utlandet, eller

2. i fråga om kontroll enligt 23 §, om företaget är ett rederi och arbetet ut-

förs ombord på ett fartyg som tillhör rederiet.

Det som sägs i 22�25 §§ gäller inte köldmedier som utgörs av f-gaser eller

kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som innehåller såda-
na köldmedier och som enbart används för forskning, utbildning och ut-
veckling inom kyl- och värmeområdet.

Det som sägs i fråga om läckagekontroll enligt 24 och 25 §§ gäller inte

fartyg som under ett helt kalenderår aldrig anlöper svensk hamn.

29 §

Om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg under

någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i utrustning
som omfattas av läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-förordningen om f-
gaser eller enligt 24 §, ska operatören senast den 31 mars året efter det kalen-
deråret ge in en rapport till tillsynsmyndigheten om den utrustningen.

Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts under

kalenderåret och information om utrustning som skrotats under kalenderåret.

Rapporten ska undertecknas av operatören eller förses med operatörens

elektroniska signatur och innehålla uppgift om

1. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
2. adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrust-

ningen är stationär,

3. en förteckning över utrustningen,
4. den totala mängden köldmedier i utrustningen,
5. den totala mängden påfyllda f-gaser till följd av läckage från utrust-

ningen under det senaste kalenderåret,

6. den totala mängden omhändertagna köldmedier från utrustningen under

det senaste kalenderåret,

7. resultatet av utförda kontroller,
8. datum för utförda kontroller,
9. namn och kontaktuppgifter avseende den personal och det företag som

utfört kontrollerna,

10. utrustning som har skrotats, och
11. i fråga om utrustning ombord på fartyg, fartygets namn, signalbok-

stäver eller liknande.

34 §

En operatör ska se till att den som sköter operatörens anläggning har

kunskap om och erfarenhet av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumps-
utrustningens funktion, drift och skötsel.

Intyg och certifikat

35 §

Ett personalcertifikat enligt artikel 5 i EG-förordningen om certifier-

ing för kyl- och värmeutrustning ska vara utfärdat av någon som

1. är ackrediterad för uppgiften (ackrediterat certifieringsorgan),
2. för den kompetens som certifikatet gäller har utsett ett sådant utvärder-

ingsorgan som avses i artiklarna 5.1 och 5.4 jämförda med artikel 11 i EG-
förordningen,

background image

5

SFS 2009:382

3. har rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifika-

tet är uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 10 i EG-förordningen, och

4. har sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.
Ackrediteringen ska vara gjord av Styrelsen för ackreditering och teknisk

kontroll (SWEDAC) enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

36 §

Ett företagscertifikat enligt artikel 8 i EG-förordningen om certifier-

ing för kyl- och värmeutrustning ska vara utfärdat av någon som

1. får utfärda personalcertifikat enligt 35 §,
2. har rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifika-

tet är uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 10 i EG-förordningen, och

3. har sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.

37 §

Ett personalcertifikat enligt artikel 5 i EG-förordningen om certifier-

ing för brandskyddssystem ska vara utfärdat av någon som

1. är ackrediterad för uppgiften (ackrediterat certifieringsorgan),
2. för den kompetens som certifikatet gäller har utsett ett sådant bedöm-

ningsorgan som avses i artiklarna 5.1 och 5.4 jämförda med artikel 11 i EG-
förordningen,

3. har rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifika-

tet är uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 10 i EG-förordningen, och

4. har sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.
Ackrediteringen ska vara gjord av Styrelsen för ackreditering och teknisk

kontroll (SWEDAC) enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

38 §

Ett företagscertifikat enligt artikel 8 i EG-förordningen om certifier-

ing för brandskyddssystem ska vara utfärdat av någon som

1. får utfärda personalcertifikat enligt 37 §,
2. har rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifika-

tet är uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 10 i EG-förordningen, och

3. har sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.

39 §

Ett certifikat om sådana kunskaper och färdigheter som avses i artikel

4 i EG-förordningen om certifiering för högspänningsbrytare ska vara utfär-
dat av någon som

1. får utfärda personalcertifikat enligt 35 eller 37 §,
2. uppfyller kraven på opartiskhet i artikel 5.1 i EG-förordningen,
3. har kontrollerat att de förutsättningar som anges i artikel 4 i EG-förord-

ningen är uppfyllda,

4. har rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifika-

tet är uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 5.2 i EG-förordningen, och

5. har sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.

40 §

Ett intyg om sådana kunskaper och färdigheter som avses i artikel 3 i

EG-förordningen om utbildning för luftkonditionering i motorfordon ska
vara utfärdat av någon som

1. får utfärda personalcertifikat enligt 35 eller 37 § och yrkesmässigt be-

driver sådan intygsverksamhet (intygsgivande organ),

2. har kontrollerat att de förutsättningar som anges i artikel 3 i EG-förord-

ningen är uppfyllda, och

3. har sin intygsgivande verksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.

background image

6

SFS 2009:382

41 §

Naturvårdsverket är det certifieringsorgan som avses i artikel 4 i EG-

förordningen om certifiering för lösningsmedel. Naturvårdsverket utser be-
dömningsorgan enligt artikel 5.1 i EG-förordningen.

42 §

Om det för en certifiering enligt 35, 36, 37, 38 eller 39 § eller för ett

intyg enligt 40 § inte finns något certifieringsorgan eller intygsgivande organ
anmält hos Naturvårdsverket, ska Naturvårdsverket utföra motsvarande upp-
gifter.

Om Naturvårdsverket handlägger ett ärende om certifiering eller intyg och

det under handläggningen kommer in en anmälan om att det finns ett sådant
organ som avses i första stycket, ska Naturvårdsverket upplysa sökanden om
detta och avvisa ansökningen.

43 §

Ett certifikat enligt 36 eller 38 § får inte vara äldre än fem år.

Ett certifikat enligt 35, 37 eller 39 § får i fråga om utbildning i de teore-

tiska momenten i bilagan till den angivna EG-förordningen inte avse en exa-
mination som är äldre än fem år.

44 §

Bestämmelserna i 35�43 §§ gäller inte om certifikatet eller intyget

1. har utfärdats i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet och enligt det landets bestämmelser uppfyller
kraven i den angivna EG-förordningen, och

2. visas upp i översättning till svenska.

Skyldighet att kontrollera att certifikat eller intyg finns

45 §

En operatör som anlitar någon för en åtgärd som får utföras endast av

den som har ett certifikat eller intyg enligt denna förordning eller någon av
de EG-förordningar som anges i 2 § ska kontrollera att certifikatet eller inty-
get finns.

Märkning

46 §

En produkt eller utrustning som omfattas av EG-förordningen om

märkning får släppas ut på den svenska marknaden endast om märkningen
enligt artikel 2.1�2.3 i EG-förordningen är

1. på svenska, om produkten eller utrustningen är avsedd för privata hus-

håll, och

2. på svenska eller engelska, om produkten eller utrustningen är avsedd

för yrkesmässig verksamhet.

50 §

Naturvårdsverket ska fullgöra de anmälningar och meddelanden som

följer av artikel 5.2 i EG-förordningen om f-gaser jämförd med

1. artikel 12.3 och 12.4 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och

värmeutrustning,

2. artikel 12.3 och 12.4 i EG-förordningen om certifiering för brand-

skyddssystem,

3. artikel 7 i EG-förordningen om certifiering för högspänningsbrytare,
4. artikel 6.1 och 6.3 i EG-förordningen om certifieringen för lösningsme-

del, och

background image

7

SFS 2009:382

5. artikel 4.2 och 4.3 i EG-förordningen om utbildning för luftkonditioner-

ing i motorfordon.

Tidsbegränsade undantag från krav i EG-förordningar

51 §

De krav på personalcertifikat som framgår av nedan angivna EG-för-

ordningar gäller till och med den 3 juli 2009 inte för den som före den 4 juli
2008 utförde sådana arbetsuppgifter som anges i

1. artikel 2.1 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrust-

ning,

2. artikel 2.1 i EG-förordningen om certifiering för brandskyddssystem,
3. artikel 1 i EG-förordningen om certifiering för högspänningsbrytare, el-

ler

4. artikel 1 i EG-förordningen om certifiering för lösningsmedel.

52 §

De krav på utbildningsintyg som framgår av EG-förordningen om ut-

bildning för luftkonditionering i motorfordon gäller till och med den 3 juli
2010 inte den som

1. före den 4 juli 2008 hade yrkeserfarenhet av sådan verksamhet som an-

ges i artikel 1 i EG-förordningen, eller

2. har certifierad kompetens för avtappning ur stationära enhetsaggregat

eller mobila utrustningar med mindre än 3 kilogram köldmedium med kun-
skaper om innehållet i föreskrifter och normer samt om köldmediehantering.

53 §

De krav på företagscertifikat som framgår av nedan angivna EG-för-

ordningar gäller till och med den 3 juli 2009 inte för företag som före den
4 juli 2008 utförde sådana arbetsuppgifter som anges i

1. artikel 2.2 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrust-

ning, eller

2. artikel 2.2 i EG-förordningen om certifiering för brandskyddssystem.

54 §

Det som sägs om provisoriska certifikat för personal i artikel 6 i EG-

förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning ska tillämpas i
Sverige. Ett sådant certifikat ska vara utfärdat av någon som uppfyller de
krav som framgår av 35 §.

55 §

Det som sägs om provisoriska certifikat för företag i artikel 9 i EG-

förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning ska tillämpas i
Sverige på företag som

1. enbart utför service eller underhåll på enhetsaggregat med högst 3 kilo-

gram köldmedium, och

2. har anställd personal som är certifierad enligt artiklarna 4�6 i EG-för-

ordningen.

Ett sådant provisoriskt certifikat ska vara utfärdat av någon som uppfyller

de krav som framgår av 36 §.

56 §

Det som sägs om interimscertifikat för personal i artikel 6 i EG-för-

ordningen om certifiering för brandskyddssystem ska tillämpas i Sverige. Ett
sådant certifikat ska vara utfärdat av någon som uppfyller de krav som fram-
går av 37 §.

background image

8

SFS 2009:382

57 §

Det som sägs om interimscertifikat för företag i artikel 9 i EG-förord-

ningen om certifiering för brandskyddssystem ska tillämpas i Sverige. Ett så-
dant certifikat ska vara utfärdat av någon som uppfyller de krav som framgår
av 38 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 25 och

31�33 §§ och i övrigt den 15 juni 2009.

2. För tiden före den 1 januari 2010 behöver 25 § inte tillämpas om den

som utför läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-förordningen om f-gaser
eller enligt 23 eller 24 § denna förordning

a) har ett företagscertifikat enligt artikel 8 i EG-förordningen om certifi-

ering för kyl- och värmeutrustning,

b) har ett personalcertifikat enligt artiklarna 4 och 5 i EG-förordningen om

certifiering för kyl- och värmeutrustning, eller

c) har ett provisoriskt certifikat som uppfyller kraven i artiklarna 6 eller 9

i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning.

3. Om den som utför läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-förordningen

om f-gaser eller enligt 23 eller 24 § denna förordning är anställd i ett företag,
gäller det som sägs i 2 endast om företaget har ett företagscertifikat enligt ar-
tikel 8 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning.

4. För tiden före den 1 januari 2010 behöver 31 § inte tillämpas i fråga om

arbetsuppgifter som anges i artikel 2 i EG-förordningen om certifiering för
kyl- och värmeutrustning och som

a) utförs på utrustning som innehåller HCFC eller mobil utrustning som

innehåller f-gaser och den som utför arbetsuppgifterna har ett företagscerti-
fikat enligt artikel 8, ett personalcertifikat enligt artiklarna 4 och 5 eller ett
provisoriskt certifikat som uppfyller kraven i artiklarna 6 eller 9 i samma
EG-förordning,

b) utförs på försvarets fartyg av en underhållsorganisation som är knuten

till fartygsförband, om det i underhållsorganisationen ingår en person som är
certifierad enligt artikel 4�6 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och
värmeutrustning,

c) utförs ombord på ett fartyg som tillhör ett rederi och den som utför ar-

betet är anställd i rederiet och har ett personalcertifikat enligt artiklarna 4
och 5 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning eller
ett provisoriskt certifikat som uppfyller kraven i artiklarna 6 eller 9 i samma
EG-förordning, eller

d) utförs på luftkonditioneringsutrustning i motorfordon, om utrustningen

innehåller mindre än 3 kilogram köldmedier och den som utför arbetet har
ett certifikat som avser de minimikrav på färdigheter och kunskaper enligt
kategori I och II i bilagan till EG-förordningen om certifiering för kyl- och
värmeutrustning som är relevanta för arbetet eller utför arbetet under arbets-
ledning av någon som är certifierad och med tillgång till nödvändiga verktyg
och rutiner.

5. För tiden före den 1 januari 2010 ska 31 § inte tillämpas för sådana

ingrepp som regleras i EG-förordningen om f-gaser.

6. För tiden före den 1 januari 2010 behöver 32 § inte tillämpas om det på

fartyget finns

background image

9

SFS 2009:382

a) någon som är certifierad enligt kraven i artiklarna 4 och 5 i EG-förord-

ningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning eller som har ett pro-
visoriskt certifikat som uppfyller kraven i artiklarna 6 eller 9 i samma EG-
förordning, och

b) nödvändiga verktyg för att arbetet ska kunna utföras med tillräcklig

säkerhet mot utsläpp i atmosfären.

7. Ett certifieringsorgan som före den 1 juni 2009 har ackrediterats för

personcertifiering avseende de kunskapskrav som framgår av bilaga 4 till
denna förordning i dess äldre lydelse får för tiden till och med den 15 juni
2010 utfärda personalcertifikat enligt vad som anges i 35 §.

8. För tiden till och med den 31 december 2009 ska, trots det som sägs i

36 §, en ackreditering gälla som ett företagscertifikat enligt artikel 8 i EG-
förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning, om ackrediter-
ingen är en ackreditering av kontrollorgan, omfattar kraven i artikel 8 och
har utfärdats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

9. Giltiga ackrediteringar och certifieringar som har utfärdats före den 4

juli 2009 enligt äldre bestämmelser eller enligt föreskrifter som Naturvårds-
verket har meddelat med stöd av äldre bestämmelser gäller som provisoriska
certifikat enligt artiklarna 6 och 9 i EG-förordningen om certifiering för kyl-
och värmeutrustning.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009