SFS 2009:383 Förordning om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

090383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:160) om
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg;

utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2001:160) om statsbidrag till

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg ska ha följande lydelse.

1 §

En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag

om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg.

Med förskoleverksamhet avses i denna förordning förskola och pedago-

gisk omsorg och med skolbarnsomsorg fritidshem och pedagogisk omsorg
enligt 2 a kap. skollagen (1985:1100).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:383

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009