SFS 2009:384 Förordning om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

090384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:161) om
statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till
kommuner som tillämpar maxtaxa;

utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2001:161) om statsbidrag för

kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
till kommuner som tillämpar maxtaxa ska ha följande lydelse.

1 §

En kommun som har rätt till statsbidrag enligt förordningen (2001:160)

om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverk-
samhet och skolbarnsomsorg kan enligt föreskrifterna i denna förordning få
statsbidrag till kostnader för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, pedago-
gisk omsorg, öppen förskola och fritidshem.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:384

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009