SFS 2009:385 Förordning om ändring i förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

090385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:81) om utbildning
och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som
inte är folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 10 och 11 §§ förordningen (2007:81) om

utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folk-
bokförda i Sverige ska ha följande lydelse.

10 §

Statsbidrag lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 5�9 §§

har tagits emot i följande verksamheter och utbildningar som anordnas av
det allmänna:

� förskola,
� fritidshem,
� pedagogisk omsorg,
� förskoleklass,
� grundskola, obligatorisk särskola, specialskola eller sameskola, eller
� gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

11 §

Statsbidrag lämnas även för barn och ungdomar som har tagits emot i

en enskild förskola, i ett enskilt fritidshem, i enskild pedagogisk omsorg, i
utbildning motsvarande förskoleklass som bedrivs av enskild, av en inter-
nationell skola eller av en annan fristående skola, om

1. barnet eller eleven ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet

eller utbildning enligt 5�9 §§, och

2. huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag för den aktuella verk-

samheten eller utbildningen enligt bestämmelserna i skollagen (1985:1100).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:385

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009