SFS 2009:386 Förordning om ändring i passförordningen (1979:664)

090386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i passförordningen (1979:664);

utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om passförordningen (1979:664)

1

dels att 1 och 26 §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 2 § ska betecknas 1 §,
dels att den nya 1 § samt 3, 12, 13, 17 och 28–30 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 och 12 a §§, av

följande lydelse.

1 §

2

Passansökan ska göras skriftligen och undertecknas av den sökande i

närvaro av den person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska under-
tecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt namn.

Följande handlingar ska ges in tillsammans med ansökan.
1. Tidigare utfärdat och alltjämt gällande pass för den sökande, om det

inte har förstörts eller förkommit. Har passet förstörts eller förkommit, ska
det i ansökan lämnas uppgift på heder och samvete om hur det har skett och,
i de fall då passet har förkommit, om vilka åtgärder som har vidtagits för att
återfå det. Om den sökande av särskilda skäl har behov av det tidigare passet
under handläggningstiden, behöver det inte ges in förrän i samband med att
det nya passet lämnas ut.

2. För barn som är under arton år, handling som styrker uppgift om vem

som är vårdnadshavare, om denna uppgift inte framgår av för passmyndighe-
ten tillgängliga uppgifter.

3. Vårdnadshavares medgivande, om sådant ska lämnas enligt 7 § 2 pass-

lagen (1978:302).

Den sökande är skyldig att på ett tillförlitligt sätt styrka sin identitet i sam-

band med ansökan.

2 §

3

För barn under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent

förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag från skyldigheten i 6 §
andra stycket 1 passlagen (1978:302) att låta passmyndigheten ta den sökan-
des fingeravtryck.

1 Senaste lydelse av 26 § 1989:769.

2 Senaste lydelse 2005:659.

3 Senaste lydelse 2005:659.

SFS 2009:386

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

2

SFS 2009:386

3 §

4

Passmyndigheten ska pröva om det finns hinder enligt passlagen

(1978:302) mot att pass utfärdas för den sökande. När ärendet handläggs av
en passmyndighet utom riket, kontrollerar Rikspolisstyrelsen på myndighe-
tens begäran om någon omständighet som avses i 7 § 3–9 eller 10 § passla-
gen föreligger i fråga om den sökande.

Om ett passärende gäller utfärdande av pass för ett barn under arton år

utan vårdnadshavares medgivande, ska passmyndigheten inhämta ett ytt-
rande från en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom social-
tjänsten. Yttrandet ska inhämtas från den kommun där barnet är folkbokfört
eller, om barnet inte är folkbokfört, den kommun som barnet har starkast an-
knytning till. Ett yttrande behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart
att passansökan ska bifallas.

Ett passärende som gäller utfärdande av pass för barn under arton år utan

vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket passlagen, ska hand-
läggas skyndsamt av passmyndigheten.

Framkommer vid passhinderundersökningen någon omständighet som

föranleder att underrättelse ska lämnas enligt 8 § passlagen, att anmälan ska
göras enligt 10 § andra stycket samma lag eller att annan förberedande åt-
gärd ska vidtas, ska detta ske skyndsamt. En passmyndighet utom riket kan
för ett sådant ändamål få hjälp av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Förekommer skäl till avslag på passansökan enligt 7 § 5 passlagen, ska

passmyndigheten inhämta yttrande från Åklagarmyndigheten innan ärendet
avgörs.

12 §

5

En passmyndighet utom riket kan i fråga om provisoriskt pass medge

att inställelse sker hos ett ombud för myndigheten eller, om det finns särskil-
da skäl, efterge kravet på personlig inställelse.

Vad som föreskrivs i 1 och 3 §§ gäller även i fråga om provisoriskt pass

med följande undantag.

1. Tidigare utfärdat pass behöver inte ges in vid ansökan.
2. Passmyndigheter utom riket behöver inte begära kontroll som avses i

3 § första stycket.

Regeringskansliet får, för passmyndigheter utom riket, meddela föreskrif-

ter om att den sökande ska skriva sitt namn i passformuläret i samband med
att passet lämnas ut och i närvaro av den som lämnar passet. Rikspolisstyrel-
sen får meddela motsvarande föreskrifter för passmyndigheter inom riket.
Föreskrifterna får dock inte avse den som inte kan skriva sitt namn.

12 a §

För provisoriskt pass gäller undantag från skyldigheten i 6 § andra

stycket 1 passlagen (1978:302) att låta passmyndigheten ta den sökandes
fingeravtryck.

För provisoriskt pass som utfärdas av en passmyndighet utom riket gäller

undantag från skyldigheten i samma paragraf att låta passmyndigheten ta en
bild i digitalt format av den sökandes ansikte. Vid en ansökan om proviso-
riskt pass hos en passmyndighet utom riket ska i stället ett välliknande foto-
grafi av den sökande ges in i två exemplar.

4 Senaste lydelse 2006:435.

5 Senaste lydelse 2005:659.

background image

3

SFS 2009:386

13 §

6

Provisoriskt pass får utfärdas att gälla för den tid den sökande behö-

ver ett sådant pass. Giltighetstiden får dock inte överstiga sju månader. Om
de skäl som föranledde att passet utfärdades har upphört, ska passet tas om
hand av en passmyndighet.

17 §

7

Tjänstepass och diplomatpass får utfärdas endast av chefen för Utri-

kesdepartementet eller den han eller hon bemyndigar till det. Vad som före-
skrivs i 18–22, 24, 25 och 27 §§ gäller inte ett sådant pass.

I ärenden om tjänstepass och diplomatpass får en kontroll göras av om det

föreligger sådant hinder som avses i 7 § 3–9 passlagen (1978:302) mot att
utfärda pass för den sökande. Rikspolisstyrelsen utför en sådan kontroll på
begäran av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

28 §

8

En passmyndighet ska makulera ett gällande pass

1. om passet har återkallats eller dragits in,
2. när innehavaren ansöker om ett nytt pass av annan typ än provisoriskt

pass eller extra pass eller, om han eller hon av särskilda skäl har behov av
det tidigare passet under handläggningstiden, när det nya passet lämnas ut.

Rikspolisstyrelsen ska makulera ett pass som har dragits in av styrelsen.

29 §

9

Rikspolisstyrelsen får, efter att ha hört Regeringskansliet, meddela

ytterligare föreskrifter för passmyndigheter inom riket om verkställigheten
av passlagen (1978:302) och denna förordning. Regeringskansliet får, efter
att ha hört Rikspolisstyrelsen, meddela motsvarande föreskrifter för pass-
myndigheter utom riket.

Regeringskansliet får i enskilda fall besluta om avvikelse från denna för-

ordning, när det på grund av särskilda förhållanden är nödvändigt.

30 §

10

För prövning av ansökan enligt denna förordning ska den sökande

betala en ansökningsavgift enligt följande:

Ärendeslag

Ansökningsavgift

Vanligt pass

400 kronor

Provisoriskt pass

980 kronor

Extra pass

400 kronor

Tjänstepass eller diplomatpass för andra än anställda i
Regeringskansliet och vid Styrelsen för internationellt
utvecklingsarbete (Sida) samt deras familjemedlemmar

2 300 kronor

För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11-14 §§ av-

giftsförordningen (1992:191).

För pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket tas avgift ut enligt

förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.

6 Senaste lydelse 2005:659.

7 Senaste lydelse 2005:659.

8 Senaste lydelse 2005:659.

9 Senaste lydelse 2005:659.

10 Senaste lydelse 2005:682.

background image

4

SFS 2009:386

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)