SFS 2009:387 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

090387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i passlagen (1978:302);

utfärdad den 13 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 a, 6, 6 a och 6 b §§ passlagen

(1978:302) ska ha följande lydelse.

5 a §

2

Polisen har till uppgift att övervaka att bestämmelserna i 5 § följs.

Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäran
1. överlämna passet till en polisman eller särskilt förordnad passkontrol-

lant, tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket,

2. låta befattningshavare enligt 1 ta passinnehavarens fingeravtryck och

en bild i digitalt format av dennes ansikte för kontroll av att dessa motsvarar
de fingeravtryck och den ansiktsbild som finns sparade i passet.

När en kontroll enligt andra stycket 2 har genomförts, ska fingeravtrycken

och ansiktsbilden samt de biometriska data som därvid har tagits fram ome-
delbart förstöras.

6 §

3

Passansökan görs hos en passmyndighet. Ansökan ska avges på heder

och samvete eller under annan sådan försäkran. Sökanden är skyldig att in-
ställa sig personligen.

Sökanden är skyldig att i samband med passansökan
1. låta passmyndigheten ta sökandens fingeravtryck och en bild i digitalt

format av sökandens ansikte, och

2. styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga personupp-

gifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck när det
gäller barn under tolv år och personer som av fysiska skäl är permanent för-
hindrade att lämna fingeravtryck. Regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer får också, när det gäller särskilt pass, meddela föreskrif-
ter om att sökanden är skyldig att i samband med passansökan ge in fotogra-
fier och om undantag från skyldigheterna i första stycket tredje meningen
och i andra stycket 1.

Om det tidigare har utfärdats ett pass för sökanden och detta inte har för-

störts, förkommit eller makulerats, ska passet ges in i samband med att ansö-
kan görs, om det inte finns särskilda skäl mot det.

1 Prop. 2008/09:132, bet. 2008/09:JuU25, rskr. 2008/09:230.

2 Senaste lydelse 2005:655.

3 Senaste lydelse 2005:655.

SFS 2009:387

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

2

SFS 2009:387

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

6 a §

4

Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 ska

sparas i ett lagringsmedium i passet. Fingeravtrycken och de biometriska
data som tas fram ur dessa och ur ansiktsbilden ska omedelbart förstöras när
passet har lämnats ut eller passansökan har återkallats eller avslagits.

6 b §

5

Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 samt de

biometriska data som kan tas fram ur dessa får inte användas vid sökning
med hjälp av automatiserad behandling.

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:655.

5 Senaste lydelse 2005:655.