SFS 2009:389 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

090389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 13 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 c, 15 och 23 §§ polislagen

(1984:387) ska ha följande lydelse.

13 c §

2 Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller of-

fentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdan-
de stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får
deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller ut-
rymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna
upprätthållas.

Om en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att ordningen ska

kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från
området eller utrymmet än vad som får ske enligt det stycket (utvidgat av-
lägsnande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att
rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar.

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas utan föregående beslut

av polismyndigheten endast om det är så brådskande att polismyndighetens
beslut inte kan avvaktas.

15 §

Den som har omhändertagits enligt denna lag eller avlägsnats enligt

13 c § andra stycket ska underrättas om anledningen till omhändertagandet
eller avlägsnandet så snart som möjligt. Den polisman som har verkställt ett
omhändertagande ska så skyndsamt som möjligt anmäla åtgärden till sin för-
man. Har omhändertagandet inte redan upphört ska förmannen omedelbart
pröva om det ska bestå.

Innebär förmannens beslut att den som har omhändertagits enligt 11 § ska

hållas kvar eller har ingripandet gjorts med stöd av 12 §, ska förmannen
skyndsamt underrätta polismyndigheten om omhändertagandet och skälet
till detta.

Polismyndigheten ska snarast möjligt efter ett omhändertagande enligt

11 § meddela beslut enligt vad som är föreskrivet om detta.

23 §

3

Kan det av särskilda skäl anses finnas en risk att något brott, som

innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av

1 Prop. 2008/09:131, bet. 2008/09:JuU26, rskr. 2008/09:236.

2 Senaste lydelse 1998:27.

3 Senaste lydelse 1998:27.

SFS 2009:389

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

2

SFS 2009:389

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en polisman i syfte att av-
värja brottet eller bereda skydd mot detta, i anslutning till denna plats,

1. bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att söka efter

sprängmedel, vapen eller något annat farligt föremål,

2. avstänga, utrymma eller förbjuda tillträde till ett hus, rum eller annat

ställe, meddela förbud mot flyttande av visst föremål eller mot trafik med
visst kommunikationsmedel eller vidta någon annan sådan åtgärd.

Föreligger allvarlig risk för brott som avses i första stycket, får en polis-

man för att söka efter ett farligt föremål även kroppsvisitera personer som
uppehåller sig på platsen.

En åtgärd som avses i denna paragraf får endast om fara är i dröjsmål vid-

tas utan föregående beslut av polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)