SFS 2009:390 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

090390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 4 och 5 §§ skattebetal-

ningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

19 kap.

4 §

När det är fråga om debiterad preliminär skatt som ska betalas in efter

den 17 januari taxeringsåret beräknas kostnadsränta från och med den
13 februari taxeringsåret till och med den dag betalning senast ska ske.
Räntan beräknas efter en räntesats som motsvarar 125 % av basräntan, dock
lägst efter en räntesats om 1,25 %.

För belopp som avses i 2 § andra stycket beräknas kostnadsränta från och

med den 4 maj taxeringsåret och efter en räntesats som motsvarar basräntan.

5 §

När det är fråga om skatt enligt ett grundläggande beslut om slutlig

skatt efter avdrag enligt 11 kap. 14 § andra stycket 1 och tillägg enligt
11 kap. 14 § andra stycket 2 a och b, beräknas kostnadsränta från och med
den 13 februari taxeringsåret till och med den dag betalning senast ska ske.
Räntan beräknas efter en räntesats som motsvarar 125 % av basräntan, dock
lägst efter en räntesats om 1,25 %.

För belopp som avses i 2 § andra stycket beräknas kostnadsränta från och

med den 4 maj taxeringsåret och efter en räntesats som motsvarar basräntan.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009 och tillämpas på ränta som hänför

sig till tid från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:181, bet. 2008/09:SkU35, rskr. 2008/09:231.

SFS 2009:390

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009