SFS 2009:393 Lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

090393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning;

utfärdad den 13 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (2005:258) om

läkemedelsförteckning ska ha följande lydelse.

3 §

Läkemedelsförteckningens dokumentation av köp av förskrivna läke-

medel får endast användas för att

1. åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för den

registrerade,

2. bereda den registrerade vård eller behandling,
3. komplettera den registrerades patientjournal,
4. underlätta den kontroll som ska genomföras innan ett läkemedel lämnas

ut till den registrerade från apotek, samt

5. underlätta den registrerades läkemedelsanvändning.
Tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen får endast med ut-

tryckligt samtycke från den registrerade ges till

1. förskrivare av läkemedel för ändamål som anges i första stycket 1–3,
2. legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel för

ändamål som anges i första stycket 2 och 3, om det är nödvändigt för att den
registrerade ska kunna få den vård eller behandling som han eller hon ound-
gängligen behöver, och

3. farmaceut på apotek för ändamål som anges i första stycket 4 vid fär-

digställande av läkemedel som ska lämnas ut till den registrerade.

Om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, får uppgifterna i för-

teckningen lämnas ut till förskrivare och till legitimerad sjuksköterska utan
behörighet att förskriva läkemedel om det är nödvändigt för att den registre-
rade ska kunna få den vård eller behandling som han eller hon oundgängli-
gen behöver.

7 §

Förskrivare, legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva

läkemedel och farmaceut får under de förutsättningar som anges i 3 § andra
och tredje styckena ha direktåtkomst till uppgifter i läkemedelsförteck-
ningen. Den registrerade får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv.

1 Prop. 2008/09:128, bet. 2008/09: SoU23, rskr. 2008/09:232.

SFS 2009:393

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

2

SFS 2009:393

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)