SFS 2009:395 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

090395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2009:395

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

2

SFS 2009:395

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2009:285.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning Särskild föreskrift

Myndigheten för
tillväxtpolitiska
utvärderingar och
analyser

Myndigheten
för tillväxtpoli-
tiska utvärde-
ringar och ana-
lysers författ-
ningssamling

MTFS

Myndigheten för
yrkeshögskolan

Myndigheten
för yrkeshög-
skolans författ-
ningssamling

MYHFS

Naturvårdsverket

Naturvårdsverk-
ets författnings-
samling

NFS

Utnyttjas också av
Kustbevakningen