SFS 2009:397 Lag om ändring i lagen (1964:169) om straff för folkmord

090397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:169) om straff för
folkmord;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1964:169) om straff för

folkmord ska ha följande lydelse.

1 §

Den som begår en gärning, för vilken det enligt lag är föreskrivet fäng-

else i fyra år eller mer, mot en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller
religiös folkgrupp med avsikt att förgöra gruppen helt eller delvis, döms för
folkmord till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livs-
tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251.

SFS 2009:397

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009