SFS 2009:398 Lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

090398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i
brottsbalken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 6 c § lagen (1998:1703)

om ändring i brottsbalken ska ha följande lydelse.

22 kap.

6 c §

Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt för-

bud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till utföran-
det av en kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning döms
för olovlig kärnsprängning till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är
att bedöma som folkrättsbrott.

�r brottet grovt, döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid be-

dömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen haft stor
betydelse för kärnsprängningen eller om gärningen inneburit fara för män-
niskor eller för egendom av särskild betydenhet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251.

SFS 2009:398

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009