SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag

090400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Offentlighets- och sekretesslag;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

AVDELNING I. INLEDANDE BEST�MMELSER

1 kap. Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra

organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av all-
männa handlingar.

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas

verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestäm-
melser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom
utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna
innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begräns-
ningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihets-
förordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt
att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförord-
ningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförord-

ningen.

Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat

enligt vad som framgår av 2�8 §§.

2 §

Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser. Dessa

bestämmelser avser

� lagens innehåll (1 kap.),
� lagens tillämpningsområde (2 kap.), och
� definitioner (3 kap.).

3 §

Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om myndigheters han-

tering av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser

� hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m. (4 kap.),
� registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering (5 kap.),

och

� utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.

(6 kap.).

1 Prop. 2008/09:150. bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:400

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:400

4 §

Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekre-

tess. Dessa bestämmelser avser

� grundläggande bestämmelser (7 kap.),
� vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),
� förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),
� sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från

sekretess (10 kap.),

� överföring av sekretess (11 kap.),
� sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),
� rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och
� ansvar (14 kap.).

5 §

Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till

skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd
för

� rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga

organisationer (15 kap.),

� rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik (16 kap.),
� myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn

(17 kap.),

� intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),
� det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och
� intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).

6 §

Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till

skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang upp-
giften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avser

� folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),
� utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),
� forskning och statistik (24 kap.),
� hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),
� socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),
� skatt, tull, m.m. (27 kap.),
� socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),
� transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),
� tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),
� annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),
� annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),
� Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsumentom-

budsmannen, m.m. (33 kap.),

� utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),
� verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m.

(35 kap.),

� vissa mål och ärenden hos domstol, medling i arbetstvister, rättshjälp,

m.m. (36 kap.),

� utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),
� totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),
� personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och
� övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.).

background image

3

SFS 2009:400

7 §

Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess

som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser

� riksdagen och regeringen (41 kap.),
� Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritets-

skyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42 kap.), och

� domstolar m.m. (43 kap.).

8 §

Den sjunde avdelningen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt som

följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag och som inskränker
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (44 kap.).

2 kap. Lagens tillämpningsområde

1 §

Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag

eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter.

Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om upp-

giften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet

1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
2. på grund av tjänsteplikt, eller
3. på annan liknande grund.

2 §

Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid tillämp-

ningen av denna lag jämställas med myndigheter.

3 §

Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av all-

männa handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också hand-
lingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag
jämställas med myndigheter.

Kommuner och landsting ska anses utöva ett rättsligt bestämmande infly-

tande om de ensamma eller tillsammans

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med

mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något an-
nat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen

för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.
Vid tillämpningen av andra stycket 1�3 ska inflytande som utövas av en

juridisk person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det
sätt som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller
landstinget.

Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av en

kommun eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, han-
delsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller lands-
ting tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

Vad som föreskrivs om kommuner och landsting i första�tredje styckena

tillämpas också på kommunalförbund.

background image

4

SFS 2009:400

4 §

Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av all-

männa handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också hand-
lingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör
till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen av
denna lag jämställas med myndigheter.

5 §

Ett enskilt organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med en

myndighet när det hanterar sådana allmänna handlingar som det förvarar
med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar
till andra organ än myndigheter för förvaring. Detsamma gäller Svenska kyr-
kan och dess organisatoriska delar vid hanteringen av allmänna handlingar
som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna
handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m.

3 kap. Definitioner

Definitioner

1 §

I denna lag används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Begrepp

Betydelse

Sekretess

Ett förbud att röja en uppgift, vare
sig det sker muntligen, genom utläm-
nande av en allmän handling eller på
något annat sätt.

Sekretessreglerad uppgift

En uppgift för vilken det finns en
bestämmelse om sekretess.

Sekretessbelagd

uppgift

En sekretessreglerad uppgift för
vilken sekretess gäller i ett enskilt
fall.

Sekretessbrytande bestämmelse

En bestämmelse som innebär att en
sekretessbelagd uppgift får lämnas ut
under vissa förutsättningar.

Primär sekretessbestämmelse

En bestämmelse om sekretess som
en myndighet ska tillämpa på grund
av att bestämmelsen riktar sig direkt
till myndigheten eller omfattar en
viss verksamhetstyp eller en viss
ärendetyp som hanteras hos myndig-
heten eller omfattar vissa uppgifter
som finns hos myndigheten.

background image

5

SFS 2009:400

AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV
ALLM�NNA HANDLINGAR

4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter
allmänna handlingar, m.m.

Hantering av allmänna handlingar, m.m.

1 §

En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar

när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hante-
ring av allmänna handlingar. Myndigheten ska särskilt se till

1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs

enligt tryckfrihetsförordningen,

2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsför-

ordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och

4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med

beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska
hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.

En myndighet ska vidare särskilt beakta
1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om

de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt

3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller lik-

nande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar

2 §

Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om

1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökan-

de efter allmänna handlingar,

2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna

handlingar,

3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndig-

heten för att ta del av allmänna handlingar,

4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myn-

dighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,

Bestämmelse om överföring av
sekretess

En bestämmelse som innebär att en
primär sekretessbestämmelse som är
tillämplig på en uppgift hos en myn-
dighet, ska tillämpas på uppgiften
även av en myndighet som uppgiften
lämnas till eller som har elektronisk
tillgång till uppgiften hos den först-
nämnda myndigheten.

Sekundär sekretessbestämmelse

En bestämmelse om sekretess som
en myndighet ska tillämpa på grund
av en bestämmelse om överföring av
sekretess.

background image

6

SFS 2009:400

5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar

på uppgifter i sina handlingar,

6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till

andra samt hur och när detta sker, och

7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.
I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskriv-

ningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten.

�verföring av upptagning för automatiserad behandling i läsbar form
i vissa fall

3 §

Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder

sig av en upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillfö-
ras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskil-
da skäl mot det.

Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m.

4 §

I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att hänsyn ska tas

till arkivvården vid framställning och registrering av allmänna handlingar,
om gallring, överlämnande av arkiv eller annat avhändande av allmänna
handlingar samt om arkivmyndigheter och deras uppgifter.

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och
sekretessmarkering

Registrering av allmänna handlingar

Registreringsskyldighetens omfattning

1 §

Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller

upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra�fjärde styckena.

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en

upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska
handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen till-
gänglig för den andra myndigheten.

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de

hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in
eller upprättats.

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för

myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ord-
nad.

2 §

Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret

framgå

1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mot-

tagare, och

4. i korthet vad handlingen rör.

background image

7

SFS 2009:400

Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om

det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för all-
mänheten.

Undantag från registreringsskyldigheten, m.m.

3 §

Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att

handlingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning hos en myndig-
het inte behöver registreras enligt 1 §.

4 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket inte ska

tillämpas på ett visst register, om en tillämpning av det stycket annars skulle
omfatta flertalet av handlingarna i registret.

Sekretessmarkering

5 §

Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut

på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta
genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen
eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem
där den elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska ange

1. tillämplig sekretessbestämmelse,
2. datum då anteckningen gjordes, och
3. den myndighet som har gjort anteckningen.
Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är

av synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska prövas endast
av en viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt.
Av anteckningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva frågan om
utlämnande.

6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter,
överklagande, m.m.

Utlämnande av allmän handling

1 §

I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestäm-

melser om utlämnande av allmänna handlingar.

2 §

Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en

fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som
förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska
göras av en annan myndighet.

3 §

Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund

av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand
han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall
ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan
onödigt dröjsmål.

Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om

background image

8

SFS 2009:400

1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med

förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars för-
foga över handlingen, och

2. den enskilde begär myndighetens prövning.
Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens

prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet
ska kunna överklagas.

Utlämnande av uppgift

4 §

En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän

handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretess-
belagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

5 §

En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgift

som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle
hindra arbetets behöriga gång.

Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling

6 §

En myndighet ska på begäran ge en enskild tillfälle att själv använda

tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfo-
gar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling. Detta
gäller dock inte om

1. den enskilde därigenom skulle få tillgång till upptagningar som inte är

allmänna handlingar hos myndigheten,

2. det finns risk för förvanskning eller förstöring, eller
3. det möter något hinder på grund av bestämmelse om sekretess eller ar-

betets behöriga gång.

En myndighet ska på begäran lämna de särskilda upplysningar som den

enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar för automatiserad be-
handling som är allmänna handlingar hos myndigheten. Detta gäller dock
inte om det skulle hindra arbetets behöriga gång.

�verklagbara beslut

7 §

En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet

1. att inte lämna ut en handling till den enskilde,
2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes

rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den, eller

3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.
En myndighet får överklaga ett beslut av en annan myndighet att avslå den

förstnämnda myndighetens begäran att få ta del av en handling eller på annat
sätt få del av en uppgift, om inte annat anges i lag eller förordning.

Beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och Regeringsrätten

får inte överklagas.

För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gäller särskilda be-

stämmelser om överklagande.

background image

9

SFS 2009:400

�verinstanser

8 §

Beslut som avses i 7 § första och andra styckena överklagas till kam-

marrätt, om inte annat följer av andra�femte styckena.

Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i dom-

stolens rättskipande, rättsvårdande eller administrativa verksamhet över-
klagas av andra än statliga myndigheter till Regeringsrätten.

Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i domstolens

rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas av andra än statliga
myndigheter till hovrätt. Motsvarande beslut av hovrätt överklagas av andra
än statliga myndigheter till Högsta domstolen.

Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en statlig myn-

dighet som lyder under regeringen överklagas av en annan sådan myndighet
till regeringen.

Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut av ett statsråd

överklagas till regeringen.

9 §

Ett beslut av en kammarrätt eller en hovrätt avseende ett dit överklagat

beslut överklagas till Regeringsrätten respektive Högsta domstolen.

Handläggning av överklagande

10 §

Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av tingsrätts el-

ler hovrätts beslut i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet
tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av beslut.
Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten ska pröva tingsrättens be-
slut.

11 §

Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av så-

dana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ denna lag tillämpas bestämmelser-
na i 23�25 §§ och 30 § första meningen förvaltningslagen (1986:223).

AVDELNING III. ALLM�NNA BEST�MMELSER OM
SEKRETESS

7 kap. Grundläggande bestämmelser

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift

1 §

Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften

inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekre-
tessreglerad.

Konsekvenser av att en sekretessreglerad uppgift lämnas till en annan
myndighet m.m.

2 §

Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan myn-

dighet, gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten en-
dast om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tilllämp-
lig hos den mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om överföring

background image

10

SFS 2009:400

av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet har elektronisk tillgång
till en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet.

Konkurrens mellan sekretessbestämmelser

3 §

Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift hos en

myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i att uppgiften inte är
sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser samtidigt som den är se-
kretessbelagd enligt en eller flera andra bestämmelser, ska de senare bestäm-
melserna ha företräde, om inte annat anges i denna lag.

Tillämpningen av bestämmelser om överföring av sekretess i vissa fall

4 §

Om en person som avses i 2 kap. 1 § andra stycket lämnar en sek-

retessreglerad uppgift till en annan myndighet och det finns en bestämmelse
om överföring av sekretess, ska den bestämmelsen tillämpas även om perso-
nen vid överlämnandet av uppgiften inte företrädde den myndighet som han
eller hon är knuten till.

Beräkning av sekretesstid

5 §

�r sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt denna lag be-

gränsad till en viss tid, räknas tiden från handlingens tillkomst, om inte annat
anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. För
diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlö-
pande räknas tiden i stället från det att uppgiften fördes in i handlingen.

8 kap. Vilka sekretessen gäller mot

Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter

1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för
enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i
lag eller förordning som denna lag hänvisar till.

Sekretess inom en myndighet

2 §

Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad

som föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till
andra myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller
också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att be-
trakta som självständiga i förhållande till varandra.

Sekretess mot utländska myndigheter eller mellanfolkliga
organisationer

3 §

En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för

en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inte

1. utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning,

eller

background image

11

SFS 2009:400

2. uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myn-

dighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att
det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska
myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen.

9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja
uppgift

1 §

I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument finns bestämmelser om förbud att röja eller utnyttja
vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka kursen på finansiella in-
strument.

2 §

Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter

som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
2. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
3. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
4. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete, och
5. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i

brottsutredningar.

3 §

När det gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tyst-

nadsplikt för revisorer finns det föreskrifter som är tillämpliga utöver be-
stämmelserna om sekretess i denna lag.

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om
undantag från sekretess

Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndig-
heter

Samtycke

1 §

Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift läm-

nas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker
till det, följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där.

Nödvändigt utlämnande

2 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en

annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten
ska kunna fullgöra sin verksamhet.

Partsinsyn

3 §

Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett

mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin
partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller
annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant mate-
rial får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till all-

background image

12

SFS 2009:400

mänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i
materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten
upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att
parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för
det intresse som sekretessen ska skydda.

Sekretess hindrar aldrig att en part i mål eller ärende tar del av dom eller

beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess begränsning i en
parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs
till grund för avgörande av mål eller ärende.

Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra

stycket gäller de bestämmelserna.

4 §

När en myndighet enligt 3 § lämnar en sekretessbelagd uppgift till en

enskild part, en ställföreträdare, ett ombud eller ett biträde får myndigheten
göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare
eller utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte innebära förbud mot att utnyttja
uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna muntlig upplysning till
part, ställföreträdare, ombud eller biträde.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra upp-
gifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Miljöinformation

5 §

Om en sekretessreglerad uppgift utgör sådan miljöinformation som av-

ses i 2 § lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ,
gäller inte sekretessen om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse
från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har före-
träde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Sekretessen enligt 19�40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön.

Regeringens allmänna dispensbefogenheter

6 §

Regeringen får för ett särskilt fall besluta att en sekretessbelagd uppgift

i ett regeringsärende får lämnas ut. Regeringen får även i övrigt för ett sär-
skilt fall besluta om undantag från sekretess, om det är motiverat av synner-
liga skäl.

7 §

Regeringen får förena sådana beslut som avses i 6 § andra meningen

med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna
uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som av-

ses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgif-
ter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

background image

13

SFS 2009:400

Riksdagens dispensbefogenheter

8 §

Den befogenhet att för ett särskilt fall besluta om undantag från sekre-

tess som regeringen har enligt bestämmelser i denna lag ska, när det gäller
uppgift hos riksdagen eller myndigheter under denna, i stället tillkomma
riksdagen. När det gäller uppgift hos myndighet under riksdagen har det ut-
skott som bereder ärenden som rör myndigheten denna befogenhet.

�ven i andra fall än som avses i första stycket får riksdagen besluta om

undantag från sekretess för uppgift hos riksdagen.

9 §

Riksdagen får förena sådana beslut som anges i 8 § första stycket med

villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna upp-
giften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som av-

ses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgif-
ter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Bestämmelser som gäller till förmån för enskilda

Tillvaratagande av sin rätt vid misstanke om brott m.m.

10 §

Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en myndighet på det

sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket och som är misstänkt för brott eller
mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts,
lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till någon annan en-
skild, om det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i

ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt bestämmelser i rätte-
gångsbalken.

Fackliga företrädare, m.m.

11 §

Sekretessen enligt 19 kap. 1�6, 9 och 10 §§, 28 kap. 4, 11 och 13�

15 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2�5, 12 och 16�18 §§ samt 39 kap. 1�5 §§
hindrar inte att en myndighet fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyl-
dighet att lämna information till företrädare för arbetstagarorganisation eller
till skyddsombud.

Sekretessen enligt första stycket hindrar inte heller att en myndighet läm-

nar

1. sådan information till en ledamot i skyddskommitté som behövs för

hans eller hennes uppdrag, eller

2. sådan information till en deltagare i en särskilt organiserad arbets-

anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe som behövs
för verksamheten.

12 §

För den som får ta emot en uppgift med stöd av 11 § och som är knu-

ten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket gäller
samma förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som hos myndigheten.

En företrädare för en arbetstagarorganisation får trots förbudet lämna upp-

giften vidare till en ledamot i organisationens styrelse. �ven sådana skydds-

background image

14

SFS 2009:400

ombud, skyddskommittéledamöter och deltagare i särskilt organiserad ar-
betsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som utsetts av sådan lokal
arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§ arbetsmiljölagen
(1977:1160), får lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens
styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagar-
organisation som den lokala organisationen hör till. Rätten att lämna en upp-
gift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om
förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för mottagaren.

�ven om det är förbjudet enligt denna lag att lämna ut eller utnyttja en

uppgift, får företrädare för arbetstagarorganisation, skyddsombud, ledamot
av skyddskommitté eller den som deltar i arbetsanpassnings- och rehabilite-
ringsverksamhet på ett arbetsställe utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Han
eller hon får dock inte röja uppgiften för någon annan.

13 §

När en myndighet med stöd av 11 § lämnar en uppgift till någon som

inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra
stycket, får myndighet göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att
lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Om ett sådant förbehåll har
gjorts ska vad som föreskrivs i 12 § andra och tredje styckena om förbud att
lämna ut eller utnyttja uppgiften gälla beträffande förbehållet.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra upp-
gifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Utlämnande av uppgift med förbehåll

14 §

Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men eller annan olä-

genhet som enligt en bestämmelse om sekretess hindrar att en uppgift läm-
nas till en enskild kan undanröjas genom ett förbehåll som inskränker den
enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten
göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till den enskilde.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra upp-
gifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Bestämmelser som gäller till förmån för myndigheter

Riksdagen och regeringen

15 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till riksdagen eller rege-

ringen.

Omprövning av beslut eller åtgärd

16 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om

uppgiften behövs där för omprövning av beslut eller åtgärd av den myndig-
het hos vilken uppgiften förekommer.

background image

15

SFS 2009:400

Tillsyn eller revision

17 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om

uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där
uppgiften förekommer.

Vissa rättsliga förfaranden

18 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om

uppgiften behövs där för förundersökning, rättegång, ärende om disciplin-
ansvar eller skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfa-
rande vid myndigheten mot någon rörande hans eller hennes deltagande i
verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer.

Förhindrande eller avbrytande av vissa brott

19 §

Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3�5 §§ och

26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till en polismyn-
dighet eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften
behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som
avses i

1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
2. 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297),
3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
4. 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), eller
5. 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519).

Omedelbart polisiärt ingripande mot unga

20 §

Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som behövs

för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till en polismyndighet när
någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom social-
tjänsten

1. under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och all-

varlig risk för den unges hälsa eller utveckling, eller

2. om den unge påträffas när han eller hon begår brott.

Misstankar om vissa begångna brott mot unga

21 §

Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3�5 §§, 26 kap.

1, 3, 4 och 6 §§ samt 33 kap. 2 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en
åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om uppgiften angår misstanke
om brott som riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga
om brott som avses i

1. 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, eller
2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

22 §

Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en

åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om uppgiften angår misstanke

background image

16

SFS 2009:400

om brott som innefattar överlåtelse eller anskaffning till någon som inte har
fyllt arton år och brottet avser

1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud

mot vissa dopningsmedel, eller

3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkohol-

drycker enligt alkohollagen (1994:1738).

Misstankar om begångna brott i övrigt

23 §

Om inte annat följer av 19�22 §§ får en uppgift som angår misstanke

om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap. 8 §, 25 kap.
1 §, 2 § andra stycket eller 3�8 §§, 26 kap. 1�6 §§, 29 kap. 1 eller 2 §,
31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § eller 40 kap. 2
eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan
myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken
angår

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett

år,

2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fäng-

else i två år, eller

3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fäng-

else i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmän-
farlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).

24 §

Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem som

anges i 19�23 §§ och 25 kap. 2 § första stycket hindrar inte att en uppgift
som angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet,
polismyndighet eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa
mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föran-
leda någon annan påföljd än böter.

Yttrande av sakkunnig

25 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas i ett muntligt eller skrift-

ligt yttrande av en sakkunnig till en domstol eller myndighet som bedriver
förundersökning i brottmål.

Delgivning

26 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress, tele-

fonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av en
enskild lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning
enligt delgivningslagen (1970:428).

Om den enskilde hos en myndighet som driver televerksamhet har begärt

att abonnemanget ska hållas hemligt och om uppgiften är sekretessbelagd
enligt 29 kap. 3 §, får den lämnas ut endast om den myndighet som begär
uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig
undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

background image

17

SFS 2009:400

Generalklausul

27 §

Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15�26 §§ får en sekretessbelagd

uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att
uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska
skydda.

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 8 §, 25 kap.

1�8 §§, 26 kap. 1�6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och
12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 2 och 5 §§.

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller för-

ordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen
(1998:204).

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag från
sekretess

28 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet,

om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undan-

tag från sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i av-
delning IV�VI.

11 kap. �verföring av sekretess

Bestämmelser om överföring av sekretess

Tillsyn och revision

1 §

Får en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller revision, från en

annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen
tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den

mottagande myndigheten.

Disciplinansvar m.m.

2 §

Får en myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om disciplin-

ansvar eller skiljande från anställning eller i annat jämförbart rättsligt för-
farande vid myndigheten från en annan myndighet en sekretessreglerad upp-
gift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den motta-
gande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den

mottagande myndigheten.

Forskningsverksamhet

3 §

Får en myndighet i sin forskningsverksamhet från en annan myndighet

en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på upp-
giften även hos den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den

mottagande myndigheten.

background image

18

SFS 2009:400

Direktåtkomst

4 §

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till

en upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i denna upptag-
ning är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos
den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den

mottagande myndigheten.

Fackliga förhandlingar m.m.

5 §

Får en myndighet i verksamhet som avser sådan förhandling med en

arbetstagarorganisation som avses i 19 kap. 6 § andra stycket från en annan
myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämp-
lig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den

mottagande myndigheten.

Arkivmyndigheter

6 §

Får en arkivmyndighet för arkivering från en annan myndighet en upp-

gift som är sekretessreglerad där, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på
uppgiften även hos arkivmyndigheten.

Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar

7 §

Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (1994:1383) om över-

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förva-
ring en allmän handling som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir se-
kretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos det enskilda organet.

Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring

en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna
handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m. som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretess-
bestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon
av dess organisatoriska delar.

Konkurrens mellan primära och sekundära sekretessbestämmelser

8 §

De sekretessbestämmelser som avses i 1�7 §§ ska, med undantag från

vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas på en uppgift när det finns en
annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 5 och 7 §§ till skydd för
samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndig-
heten.

Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess

9 §

Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess finns i anslutning

till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV�VI.

background image

19

SFS 2009:400

12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.

Sekretess i förhållande till den enskilde själv

1 §

Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den en-

skilde själv, om inte annat anges i denna lag.

2 §

En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för

honom eller henne, om inte annat anges i denna lag.

Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till

skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förut-
sättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mot-
tagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten
göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra upp-
gifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare

3 §

Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig,

även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i
förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 §
föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den un-
deråriges personliga angelägenheter, såvida inte

1. det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs

för vårdnadshavaren, eller

2. det annars anges i denna lag.
Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne

enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, till-
sammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige.

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

1 §

Av 1 kap. 1 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§

yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en har rätt att meddela och
offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i tryckt eller därmed jäm-
ställd skrift eller i radioprogram, film, tekniska upptagningar eller därmed
jämställt medium.

2 §

I förhållandet mellan å ena sidan ett sådant organ som avses i 2 kap.

4 §, beträffande den verksamhet som anges i bilagan till denna lag, eller ett
sådant organ som avses i 2 kap. 3 §, och å andra sidan organets anställda el-
ler uppdragstagare enligt 2 kap. 1 §, gäller vad som föreskrivs i tryckfrihets-
förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om

1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande,
2. förbud mot att ingripa mot missbruk av tryckfriheten eller yttrande-

friheten eller medverkan till sådant missbruk, och

3. förbud mot att efterforska upphovsman eller meddelare.

background image

20

SFS 2009:400

Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och uppdragstagare gäl-

ler inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot
eller styrelsesuppleant i organet.

3 §

Av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 4 § 1�8 tryckfrihetsförordningen

samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1 yttrandefrihetsgrund-
lagen framgår att det i vissa fall inte är tillåtet att meddela och offentliggöra
uppgifter när detta utgör vissa brott mot rikets säkerhet eller vissa andra brott
riktade mot staten.

Av 7 kap. 5 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § första stycket ytt-

randefrihetsgrundlagen framgår att det, när riket är i krig eller omedelbar
krigsfara, inte är tillåtet att offentliggöra uppgift om förhållanden vilkas rö-
jande enligt lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 7
kap. 4 § tryckfrihetsförordningen.

4 §

Av 7 kap. 3 § första stycket 2 och 5 § 1 tryckfrihetsförordningen samt

5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 2 yttrandefrihetsgrundlagen
följer att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggö-
ra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra en allmän handling som inte
är tillgänglig för alla eller att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett
förbehåll som en myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när gär-
ningen är uppsåtlig.

5 §

Av 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt

5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen
framgår att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentlig-
göra uppgifter uppsåtligen åsidosätta en tystnadsplikt i de fall som anges i
denna lag.

En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § första

stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första stycket, 14 § första
stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag, inskränker rätten att med-
dela och offentliggöra uppgifter.

Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa sekre-

tessbestämmelser eller av gjorda förbehåll inskränker rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser
och bestämmelser om förbehåll i avdelning IV�VI. Bestämmelser om att
tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag
inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns i avdelning
VII.

14 kap. Ansvar

1 §

I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot

förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och för den som bryter
mot förbehåll som har gjorts med stöd av lagen vid utlämnande av uppgift.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska dock inte följa om någon, vars

anställning hos en myndighet har upphört, röjer eller utnyttjar uppgifter i
strid med 19 kap. 1 och 2 §§.

background image

21

SFS 2009:400

AVDELNING IV. SEKRETESS TILL SKYDD F�R
ALLM�NNA INTRESSEN

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess
förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer

Utrikessekretess

1 §

Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en an-

nan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet,
medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas
att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar
landet om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Försvarssekretess

2 §

Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet

eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i
övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller
på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller
ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för
uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om

det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att
sekretessen ska gälla under längre tid.

Sekretessbrytande bestämmelse

3 §

Sekretessen enligt 1 och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i

37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som före-
skrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och för-
ordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om
krigsfångar och andra skyddade personer.

Prövning av en begäran om utlämnande av handling

4 §

En begäran att få ta del av en handling som har upprättats av den stat-

liga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart-
eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndig-
hetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av 2 §, prövas av den myn-
dighet som har upprättat handlingen.

5 §

Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen följer att det ge-

nom förordning kan föreskrivas, att endast en viss myndighet får pröva frå-
gan om utlämnande till enskild av allmän handling som är av synnerlig bety-
delse för rikets säkerhet.

background image

22

SFS 2009:400

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

6 §

Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande
kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 §
1�8 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 §
första stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen.

16 kap. Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik,
penningpolitik eller valutapolitik

Statsfinanssekretess

1 §

Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och Riksgäldskontoret för

uppgift som rör rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapoli-
tik, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder mot-
verkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

�verföring av sekretess

2 §

Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från en

myndighet som avses där, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den
mottagande myndigheten.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

3 §

Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om en uppgift hos
Riksbanken.

17 kap. Sekretess till skydd för myndigheters verksamhet för
inspektion, kontroll eller annan tillsyn

Förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning

1 §

Sekretess gäller för uppgift om planläggning eller andra förberedelser

för sådan inspektion, revision eller annan granskning som en myndighet ska
göra, om det kan antas att syftet med granskningsverksamheten motverkas
om uppgiften röjs.

Pågående granskning

2 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till pågående granskning för

kontroll av skatt eller avgift till staten eller kommun eller av bidrag, lån, kre-
ditgaranti eller annan förmån, om det med hänsyn till syftet med kontrollen
är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs för den som kontrollen avser.

background image

23

SFS 2009:400

Konkurrensverkets utredningar av vissa överträdelser

3 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Kon-

kurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen
(2008:579) eller artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Euro-
peiska gemenskapen, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av
synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

Kunskapsprov m.m.

4 §

Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kun-

skapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om
det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

Internationell rättslig hjälp i konkurrensärenden

5 §

Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättslig hjälp på

begäran av en annan stat, om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts
under förutsättning att uppgiften inte röjs och uppgiften hänför sig till

1. åläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579), eller
2. undersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart

6 §

Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser internationellt

samarbete avseende tillsyn av civil luftfart för uppgift som lämnats av en an-
nan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndig-
hetens arbete för en säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

18 kap. Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga
eller beivra brott

Förundersökningar, underrättelseverksamhet, m.m.

Förundersökningar m.m.

1 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brott-

mål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant
mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att
syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida
verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till

1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att

lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,

2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syf-

tar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av
en åklagarmyndighet, en polismyndighet, Skatteverket, Tullverket eller
Kustbevakningen, eller

background image

24

SFS 2009:400

3. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt lagen

(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella in-
strument.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Underrättelseverksamhet m.m.

2 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan underrättelse-

verksamhet som avses i 3 § polisdatalagen (1998:622) eller som i annat fall
hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller avslöja
brott mot rikets säkerhet eller förebygga terroristbrott enligt 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller
den framtida verksamheten skadas.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till

1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om be-

handling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutred-
ningar, eller

2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av

uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till

verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling
före år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Myndigheter som biträder åklagarmyndigheter m.fl.

3 §

Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet än som där av-

ses hos en myndighet för att biträda en åklagarmyndighet, en polismyn-
dighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att förebygga,
uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyndigheten i konkurs
och hos Kronofogdemyndigheten för uppgift som angår misstanke om brott.

Sekretessbrytande bestämmelse

4 §

Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att en enskild kan få uppgift om

huruvida han eller hon förekommer i Säkerhetspolisens register med anled-
ning av den verksamhet som bedrevs med stöd av

1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de tilläggsföreskrifter som

utfärdats med stöd av den,

2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om verk-

samheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, eller

3. motsvarande äldre bestämmelser.

Kvalificerade skyddsidentiteter

5 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt lagen

(2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, om det inte står klart att upp-

background image

25

SFS 2009:400

giften kan röjas utan att den ansökande myndighetens verksamhet motver-
kas.

6 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt 15 § lagen

(2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutred-
ningar, om ärendet rör en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman
med en i annan stat beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses i
5 § och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten hos
de myndigheter som deltar i utredningen motverkas.

Särskilt personsäkerhetsarbete

7 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till verksamhet som avser

särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att verksamheten skadas.

Säkerhets- eller bevakningsåtgärd

8 §

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning

om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgär-
den motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser

1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier,
2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra

värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, spräng-
ämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen,

3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling av infor-

mation,

4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling

eller annan handling,

5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,
6. transporter på land av farligt gods, eller
7. hamnskydd.

Chiffer, kod, m.m.

9 §

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning

om chiffer, kod eller liknande metod, om det kan antas att syftet med meto-
den motverkas om uppgiften röjs och metoden har till syfte att

1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av uppgifter

utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller

2. göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har för-

vanskats.

Körkorts referensnummer

10 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur väg-

trafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet motver-
kas.

background image

26

SFS 2009:400

�&tgärder för att hindra rymning m.m.

11 §

Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1�3 och 8�10 §§, inom

polisväsendet och kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att
hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden
motverkas om uppgiften röjs.

Spridning av kärnvapen, m.m.

12 §

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning

som kan användas i syfte att åstadkomma kärnsprängning eller spridning av
kärnvapen.

Risk- och sårbarhetsanalyser m.m.

13 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verk-

samhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida kris-
situationer eller planering och förberedelser för hantering av sådana situa-
tioner, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och han-
tera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs.

Säkerhetskopior hos Regeringskansliet

14 §

Sekretess gäller för uppgift i säkerhetskopior som har genererats i

Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av na-
turkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.

Föreskrifterna i 10 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna

paragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till riksdagen.

Bilder i mål om barnpornografibrott m.m.

15 §

Sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits, förver-

kats eller konfiskerats i ett mål eller som annars förekommer där, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med
brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och
målet avser

1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihets- eller ytt-

randefrihetsbrott eller för barnpornografibrott,

2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, eller
3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll.
Sekretessen gäller även i ärende som rör brott som anges i första stycket.
Motsvarande sekretess gäller hos Statens biografbyrå när byrån biträder

Justitiekanslern, en allmän åklagare eller en polismyndighet i mål eller ären-
de som avses i första och andra styckena.

Vapenregister m.m.

16 §

Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67) samt

hos en polismyndighet i verksamhet som avser förande av eller uttag ur

background image

27

SFS 2009:400

vapenregister för uppgift som har tillförts registret, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till
brottslig användning.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första

stycket, hos

1. Rikspolisstyrelsen för uppgift som hänför sig till vapenregister,
2. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till

jaktkortsregistret, och

3. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.
Sekretessen enligt första stycket och andra stycket 1 gäller inte för uppgift

i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att bedriva han-
del med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation.
Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av
vapen ett sådant tillstånd omfattar.

Internationellt rättsligt samarbete, m.m.

Internationellt rättsligt samarbete och Schengens informationssystem

17 §

Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättsligt sam-

arbete på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift
som hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål eller en angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas att
det varit en förutsättning för den andra statens eller den mellanfolkliga dom-
stolens begäran att uppgiften inte skulle röjas.

Motsvarande sekretess gäller hos en polismyndighet, en åklagarmyndig-

het, Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen för uppgift i en an-
gelägenhet som avses i 3 § 1 och 6 lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

18 §

Sekretessen enligt 17 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut enligt vad

som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

19 §

Den tystnadsplikt som följer av 5�13 §§ inskränker rätten enligt

1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av för-
sändelse på befordringsföretag, hemlig teleavlyssning, hemlig tele-
övervakning, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning på
grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare.

Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av för-
sändelse på befordringsföretag, hemlig teleavlyssning, hemlig tele-

background image

28

SFS 2009:400

övervakning eller hemlig kameraövervakning på grund av beslut av domstol
eller åklagare.

Att den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ i vissa fall inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter utöver vad som anges i andra stycket
följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1�8 och 5 § 3 tryckfrihetsförord-
ningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1 yttrande-
frihetsgrundlagen.

19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska
intresse

Myndighets affärsverksamhet m.m.

Affärs- och driftförhållanden

1 §

Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myn-

dighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som dri-
ver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs.
Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos en myndighet för upp-
gift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, förening, samfällighet eller
stiftelse som driver affärsverksamhet och där det allmänna genom myndig-
heten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision.

Sekretessen hos en myndighet som bedriver revision enligt första stycket

gäller inte beslut av myndigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

�verföring av sekretess

2 §

Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från en an-

nan myndighet, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande
myndigheten. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i ett beslut av
den mottagande myndigheten.

Upphandling m.m.

3 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv,

överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyt-
tighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Be-
greppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av
dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett
arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda
erbjuder sig att utföra.

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör

anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting
eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas
till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Sekretessen enligt detta stycke
gäller inte vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2008:962) om valfri-
hetssystem.

background image

29

SFS 2009:400

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det

allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande er-
bjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan
statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har
lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offent-
liggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen
dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets mate-
rielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det avtalet
slöts.

Upplåning

4 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verk-

samhet för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som lån-
tagare försämras om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Tekniska undersökningar

5 §

Sekretess gäller för uppgift om utförande av en undersökning av natur-

vetenskaplig eller teknisk art, som en myndighet har låtit göra för det all-
männas räkning, eller om resultatet av en sådan undersökning, om det kan
antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Fackliga förhandlingar m.m.

Förhandlingar

6 §

Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för att

användas vid facklig förhandling inom den offentliga sektorn eller vid förbe-
redelse för sådan förhandling, om det kan antas att det allmännas eller ett
statligt eller kommunalt företags ställning som förhandlingspart försämras
om uppgiften röjs.

Med facklig förhandling inom den offentliga sektorn avses en sådan för-

handling som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och som
en myndighet, en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kom-
munalt företag ska delta i.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fem år.

Stridsåtgärder

7 §

Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats med an-

ledning av facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn eller vid förbere-
delse till sådan stridsåtgärd, om det kan antas att det allmännas eller statligt
eller kommunalt företags ställning som part i arbetskonflikt försämras om
uppgiften röjs.

background image

30

SFS 2009:400

Med facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn avses facklig strids-

åtgärd som vidtas av eller mot arbetsgivare, för vars räkning en myndighet,
en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag
ska förhandla i en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbets-
tagare.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift

8 §

Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska den myndighet som självständigt

handlägger ett ärende om förhandling i en fråga som rör förhållandet mellan
en arbetsgivare och arbetstagare pröva en begäran om utlämnande till en en-
skild av uppgift som hänför sig till ärendet. Om ett förhandlingsärende har
uppdragits åt en sammanslutning av kommuner, ska prövningen av frågan
inom en viss kommun göras av den myndighet inom kommunen som hand-
lägger sådana ärenden.

Rättsliga tvister

9 §

Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en

myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller
kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller före-
tagets ställning som part försämras om uppgiften röjs.

Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Fartygssammanstötning

Fartygsdagbok

10 §

Sekretess gäller för uppgift i en dagbok eller därmed jämställd hand-

ling, som har upprättats på ett fartyg vilket ägs av eller är upplåtet till staten
eller en kommun, angående en sammanstötning med ett annat fartyg beträf-
fande vilket motsvarande uppgift inte är tillgänglig, om det kan antas att det
allmännas ställning i en tvist på grund av sammanstötningen försämras om
uppgiften röjs.

Sekretessen upphör om en sjöförklaring eller en annan sådan undersök-

ning hålls offentligt eller talan väcks på grund av sammanstötningen.

Sekretessen gäller högst fem år från det att sammanstötningen ägde rum.

Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift

11 §

Vid tillämpningen av 10 § ska den myndighet under vars förvaltning

fartyget hör, pröva fråga om utlämnande av uppgift till enskild.

background image

31

SFS 2009:400

20 kap. Sekretess till skydd för intresset av att bevara djur- eller
växtart

1 §

Sekretess gäller för uppgift om utrotningshotad djur- eller växtart, om

det kan antas att strävanden att bevara arten inom landet eller del därav mot-
verkas om uppgiften röjs.

AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD F�R UPPGIFT
OM ENSKILDS PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA
F�RH�&LLANDEN

21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga
förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften
förekommer

Hälsotillstånd m.m.

Hälsa och sexualliv

1 §

Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv,

såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte,
sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde
eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgif-
ten röjs.

Sekretessen gäller inte för uppgift
1. som avses i 35 kap. 1 § andra stycket andra meningen och 12 § femte

stycket,

2. som förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 36 kap. 1 §, eller
3. som tas in i ett beslut.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

2 §

Om en uppgift som är sekretessbelagd med tillämpning av 1 § är sekre-

tessbelagd även enligt en annan paragraf i denna lag, ska sekretessbrytande
bestämmelser som är tillämpliga på sekretessen enligt den sistnämnda para-
grafen också vara tillämpliga på sekretessen enligt 1 §.

Förföljda personer, m.m.

Adress, telefon, m.m.

3 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan

jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor sta-
digvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller
annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med
denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men
om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller tomt-

rätt. Sekretessen gäller inte heller för uppgift i aktiebolagsregistret eller han-

background image

32

SFS 2009:400

delsregistret eller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om
det, i annat liknande register.

Sekretess gäller för uppgift om kopplingen mellan fingerade person-

uppgifter som en enskild har medgivande att använda enligt lagen
(1991:483) om fingerade personuppgifter och den enskildes verkliga person-
uppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

4 §

Sekretessen enligt 3 § första stycket hindrar inte att uppgift om en en-

skild lämnas till förvaltaren i den enskildes konkurs.

Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en kon-

kursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som in-
skränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja
den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften
om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med
anledning av konkursen.

Utlänningar

Utlännings säkerhet i vissa fall

5 §

Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det kan antas att

röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp
eller lider annat allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan utlän-
ningen och en utländsk stat eller myndighet eller organisation av utlän-
ningar.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

6 §

Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 §

lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i
6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förord-
ningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigs-
fångar och andra skyddade personer.

Behandling i strid med personuppgiftslagen

7 §

Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande

skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen
(1998:204).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

8 §

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3 och 5 §§ och den tystnadsplikt

som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 4 § andra stycket inskrän-

background image

33

SFS 2009:400

ker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring,
delgivning, m.m.

Folkbokföring, fingerade personuppgifter, m.m.

Folkbokföring och annan liknande registrering av befolkningen m.m.

1 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden,

om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i
verksamhet som avser

1. folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen och,

i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i annan verk-
samhet som avser registrering av en betydande del av befolkningen, eller

2. förande av eller uttag ur sjömansregistret.
Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket 1 för uppgift i

form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Fingerade personuppgifter

2 §

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1991:483) om fingerade person-

uppgifter för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående
till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

�verföring av sekretess

3 §

Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 2 § från en

myndighet som handlägger ärenden som avses där, blir 2 § tillämplig på
uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Namnärenden

4 §

Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om en enskilds

personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Delgivning

5 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt delgivnings-

lagen (1970:428) för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

background image

34

SFS 2009:400

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

6 §

Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket och 2 § inskränker

rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttran-
defrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet,
m.m.

Förskoleverksamhet

1 §

Sekretess gäller i förskoleverksamhet för uppgift om en enskilds

personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Utbildningsverksamhet

Utbildningsverksamhet för barn och ungdomar

2 §

Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, sär-

skolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola
för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling
och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller
kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men.

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i skolans

elevvårdande verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av
en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller
dock endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än

som avses i första och andra styckena för uppgift om en enskilds identitet,
adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden,
om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närståen-
de till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Annan utbildningsverksamhet

3 §

Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i

2 § för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behand-
ling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog,
kurator eller syofunktionär, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller
i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknadsutbildningen, den
kommunala vuxenutbildningen, vuxenutbildningen för utvecklingsstörda,
svenskundervisningen för invandrare (sfi) och folkhögskolan för uppgift om
en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

background image

35

SFS 2009:400

Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 2 § i

annat fall än som avses första stycket och hos Verket för högskoleservice i
verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för uppgift om en
enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds per-
sonliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Specialpedagogisk stödverksamhet

4 §

Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om en

enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller nå-
gon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Skolbarnsomsorg

5 §

Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig till

psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men.

Sekretess gäller i samma verksamhet för annan uppgift om en enskilds

personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Avskiljande från högskoleutbildning

6 §

Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från hög-

skoleutbildning för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra per-
sonliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Tillsynsverksamhet m.m.

7 §

Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden som

uppkommit där till följd av överklagande av beslut samt i Statens skol-
inspektions tillsynsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhål-
landen, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne li-
der men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

background image

36

SFS 2009:400

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

8 §

Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 2�5 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till annat
än ärende om tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare stu-
dier.

24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och
statistik

Psykologisk undersökning

1 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk under-

sökning som utförs för forskningsändamål, om det inte står klart att uppgif-
ten kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne
lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Rättspsykiatriskt forskningsregister

2 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur regis-

ter som förs enligt lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden
som har tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Sekretessen gäller även i förhållande till en registrerad person som är

vård- eller behandlingsbehövande för uppgift om hans eller hennes hälsotill-
stånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är
av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Etikprövning av forskning m.m.

3 §

Sekretess gäller i verksamhet som består i etikprövning och tillsyn en-

ligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står

klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men, och

2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas

att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1 i

högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år.

Vissa upptagningar

4 §

Sekretess gäller för uppgift i en upptagning som har dialektologiskt el-

ler etnologiskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats för vetenskapligt

background image

37

SFS 2009:400

ändamål, om det kan antas att den som har lämnat uppgiften eller som upp-
giften avser eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Forskningssamverkan med enskild

Affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat

5 §

Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om en en-

skilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat
som har lämnats eller kommit fram vid sådan forskning som efter överens-
kommelse bedrivs i samverkan med en enskild, om det måste antas att den
enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs.

Sekretessen gäller även hos en annan myndighet som tillsammans med ett

universitet eller en högskola deltar i forskningssamverkan med en enskild.

Sekretessen gäller inte om uppgiften har lämnats i ett ärende om ansökan

om patent eller registrering av mönster. I ett sådant fall gäller sekretess en-
dast om uppgiften är sekretessbelagd enligt 31 kap. 20, 21 eller 22 §.

För