SFS 2009:402 Lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

090402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1944:133) om kastrering;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1944:133) om kastrering

ska ha följande lydelse.

6 §

2

Den som har tagit befattning med kastrering eller med ärende

angående sådan åtgärd får inte obehörigen röja vad som därvid har före-
kommit.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1980:165.

SFS 2009:402

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009