SFS 2009:403 Lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

090403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1949:345) om rätten till
arbetstagares uppfinningar;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1949:345) om rätten till

arbetstagares uppfinningar ska ha följande lydelse.

8 §

2

Den som till följd av bestämmelserna i denna lag får kännedom om en

uppfinning får inte utnyttja vad han eller hon sålunda har fått veta eller
obehörigen röja något därom.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

I fall som avses i första stycket ska inte följa ansvar enligt 20 kap. 3 §

brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1980:171.

SFS 2009:403

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009