SFS 2009:405 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

090405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 6 § luftfartslagen

(1957:297) ska ha följande lydelse.

8 kap.

6 §

2

Om någon för att kunna ta till vara sin rätt behöver ta del av innehållet

i en fartygshandling, ska han eller hon få det.

I det allmännas verksamhet gäller i stället bestämmelserna i tryckfrihets-

förordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1986:166.

SFS 2009:405

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009