SFS 2009:406 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

090406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

26 §

2

Var och en får återge vad som muntligen eller skriftligen anförs

1. inför myndigheter,
2. i statliga eller kommunala representationer,
3. vid offentliga debatter om allmänna angelägenheter eller
4. vid offentliga utfrågningar om sådana angelägenheter.
Första stycket 1 och 2 gäller dock inte uppgifter för vilka sekretess gäller

enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid tillämpning av första stycket gäller
1. att skrifter vilka åberopas som bevis, utlåtanden och liknande får åter-

ges endast i samband med en redogörelse för det mål eller ärende i vilket de
förekommit och endast i den omfattning som motiveras av ändamålet med
redogörelsen,

2. att en upphovsman har ensamrätt att ge ut samlingar av sina anföranden

och

3. att det som anförs vid sådana utfrågningar som avses i första stycket 4

inte får återges i ljudradio eller television med stöd av den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2000:92.

SFS 2009:406

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009