SFS 2009:407 Lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19)

090407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i krigshandelslagen (1964:19);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § krigshandelslagen (1964:19)

ska ha följande lydelse.

5 §

2

Den som genom att lämna underrättelse om egen eller annans verk-

samhet eller genom att främja inhämtande av dylik underrättelse medverkar
till övervakning rörande sådan in- eller utförsel eller förfogande över eller
befordran av vara, som anges i 2 §, döms, om han eller hon insett eller borde
ha insett att övervakningen utövas av främmande makt eller annars är av
beskaffenhet att tjäna främmande makts intresse, till böter eller fängelse i
högst ett år, om gärningen inte är belagd med strängare straff i 19 kap.
brottsbalken.

Har åtgärden vidtagits med stöd av lag, handelsbruk eller annan sedvänja

eller har den som vidtog åtgärden handlat i överensstämmelse med anvis-
ning, som för visst fall eller annars meddelats av regeringen eller av myndig-
het, vilken enligt regeringens förordnande är behörig därtill, eller har han el-
ler hon endast på brukligt sätt bevakat rätt eller utfört talan eller har han eller
hon av annan sådan anledning haft fog för gärningen, ska vad som föreskrivs
i första stycket inte tillämpas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1991:288.

SFS 2009:407

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009