SFS 2009:408 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinental-sockeln

090408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om kontinental-
sockeln;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln ska ha följande lydelse.

14 §

2

Den som utom riket har begått brott som avses i 11 § döms, om han

eller hon finns här, efter denna lag och brottsbalken samt vid svensk domstol
även om 2 kap. 2 eller 3 § nämnda balk inte är tillämplig.

Har regeringen föreskrivit att sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) ska gälla i verksamhet som består i tillsyn
över efterlevnaden av denna lag, tillämpas första stycket också i fråga om
den som röjer uppgifter vilka han eller hon till följd härav är skyldig att hem-
lighålla.

�&tal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena får väckas endast

efter förordnande av regeringen eller den myndighet regeringen bemyndigar.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1992:1145.

SFS 2009:408

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009