SFS 2009:410 Lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

090410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (1971:1078) om

försvarsuppfinningar ska ha följande lydelse.

19 §

2

Sekretess gäller i mål och ärenden enligt denna lag för uppgifter som

enligt 4 eller 18 § eller till följd av förordnande enligt 6 eller 16 § inte får
offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas. Föreskrifterna i 2, 3, 7�12
och 14 kap., 36 kap. 5 §, 40 kap. 4 §, 41 kap., 42 kap. 1�8, 10 och 11 §§ samt
43 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller i fråga om denna
sekretess.

Andra bestämmelser om sekretess med hänsyn till rikets säkerhet samt be-

stämmelser till skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1997:916.

SFS 2009:410

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009