SFS 2009:414 Lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

090414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:13) om vissa
anställningsfrämjande åtgärder;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1974:13) om vissa

anställningsfrämjande åtgärder ska ha följande lydelse.

16 §

2

Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte

obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om en-
skildas personliga förhållanden eller affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400). I fråga om uppgifter som en myndighet
enligt förevarande lag lämnar till en företrädare för en arbetstagarorga-
nisation vid myndigheten eller vid någon annan myndighet gäller 10 kap.
14 § och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1980:219.

SFS 2009:414

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009