SFS 2009:417 Lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

090417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:358) om facklig
förtroendemans ställning på arbetsplatsen;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 a § lagen (1974:358) om facklig

förtroendemans ställning på arbetsplatsen ska ha följande lydelse.

9 a §

2

En arbetsgivare som enligt 3 § andra stycket är skyldig att ge en

facklig förtroendeman tillträde till en arbetsplats och låta förtroendemannen
vara verksam där har rätt till förhandling med den berörda arbetstagarorgani-
sationen om tystnadsplikt rörande den information som ska lämnas till
förtroendemannen.

I sådana fall tillämpas 21 § andra och tredje styckena lagen (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet. Vad en facklig förtroendeman har fått
kännedom om med tystnadsplikt som avses i första stycket får förtroende-
mannen trots tystnadsplikten föra vidare till en ledamot i styrelsen för arbets-
tagarorganisationen. I ett sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelse-
ledamoten.

I fråga om den som utövar ett uppdrag enligt 3 § andra stycket på en ar-

betsplats i det allmännas verksamhet tillämpas 10 kap. 11�14 §§ och 12 kap.
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för bestämmelserna
i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1990:1039.

SFS 2009:417

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009