SFS 2009:420 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

090420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av
lagar och andra författningar;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1976:633) om kungö-

rande av lagar och andra författningar ska ha följande lydelse.

2 §

2

I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4�9 §§ inte tillämpas

på en författning

1. som på grund av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte får

lämnas ut till envar eller

2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller förhål-

landet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författningen inte
innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomstående eller för
berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att följande föreskrifter inte behö-

ver kungöras på det sätt som anges i 9 §:

1. Föreskrifter som avses i 41 § väglagen (1971:948).
2. Lokala trafikföreskrifter.
3. Föreskrifter med särskilda trafikregler som har meddelats av en statlig

väghållningsmyndighet.

4. Föreskrifter som avses i 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617).
Regeringen får också meddela föreskrifter om att föreskrifter om högsta

tillåtna färdhastighet eller om bärighetsklasser för vägar inte behöver kungö-
ras på det sätt som anges i 6 §.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2005:517.

SFS 2009:420

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009