SFS 2009:421 Lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

090421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:729) om
Patentbesvärsrätten;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1977:729) om

Patentbesvärsrätten ska ha följande lydelse.

10 §

2

I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller

5 kap. 1�5 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som föl-
jer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att en förhandling ska
hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen kom-
mer att läggas fram uppgift, för vilken det hos domstolen gäller sekretess
som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). �r patentansökan
som är föremål för rättens prövning inte tillgänglig för envar enligt 22 § pa-
tentlagen (1967:837), ska rätten förordna om handläggning inom stängda
dörrar.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1980:243.

SFS 2009:421

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009