SFS 2009:422 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

090422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 18 § och 7 kap. 13 § arbets-

miljölagen (1977:1160) ska ha följande lydelse.

6 kap.

18 §

2

Elevskyddsombuden utses av eleverna.

Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden får den

utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget.

Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdra-

get med undantag av information om uppgifter som är föremål för tystnads-
plikt enligt 7 kap. 13 § första stycket. I fråga om uppgifter som är föremål
för sekretess i det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

7 kap.

13 §

3

Den som har utsetts till skyddsombud eller ledamot i skydds-

kommitté eller den som har deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliterings-
verksamhet enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon under uppdraget har fått veta om yrkeshemlighet, arbetsförfarande,
affärsförhållande, en enskilds personliga förhållanden eller förhållande av
betydelse för landets försvar.

Har ombudet, ledamoten eller deltagaren utsetts av en sådan lokal arbets-

tagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§, får han eller hon trots tyst-
nadsplikten i första stycket lämna uppgift vidare till en ledamot i organisa-
tionens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central
arbetstagarorganisation till vilken den lokala organisationen hör. Rätten att
lämna uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar motta-
garen om tystnadsplikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten också för
denne.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 10 kap.

11�14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1990:233.

3 Senaste lydelse 1994:579.

SFS 2009:422

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:422

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)