SFS 2009:424 Lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

090424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ransoneringslagen (1978:268);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 55 § ransoneringslagen (1978:268)

ska ha följande lydelse.

55 §

2

Den som på grund av bestämmelse i denna lag har fått kännedom om

en enskilds affärs- eller driftförhållanden eller förhållande av betydelse för
folkförsörjningen eller för rikets säkerhet får inte obehörigen röja eller ut-
nyttja vad han eller hon sålunda har erfarit.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1980:248.

SFS 2009:424

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009