SFS 2009:426 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

090426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 10 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

6 kap.

10 §

2

Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag får inte

obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin tjänst har fått veta om
enskildas affärs- eller driftförhållanden eller förhållanden av betydelse för
rikets säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1980:1032.

SFS 2009:426

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009